READ  WatchListenDownload

Entire Conference

watch
READ  WatchListenPrintDownload

Sabado sang Aga nga Sesyon

watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir   
Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Choir   
Lead, Kindly Light Mormon Tabernacle Choir   
Ginaabi-abi Kamo sa Konperensya Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ang Presyo kag Mga Bugay sang Pagkasumulunod Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ang Kalipayan sa Pagpas-an sang Pagkasumulunod Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Si Cristo, ang Manunubos Ni Elder Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Choose the Right Kongregasyon   
Proteksyon sa Pornograpiya − Isa ka Puluy-an nga Sentro kay Cristo Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Espirituhanon nga mga Buhawi Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Isa ka Bag-ong Sugo Ginahatag ko sa Inyo Mormon Tabernacle Choir   
Isa ka Bilidhon Nga Palanublion sang Paglaum Ni President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, O Thou King of Kings Mormon Tabernacle Choir   
READ  WatchListenPrintDownload

Sabado sang Hapon nga Sesyon

 listen 
Download
close

Download

Video

Audio

Glory to God on High Gintingob nga Choir gikan sa Orem Institute of Religion   
Nagpuyo Ako sa Langit Gintingob nga Choir gikan sa Orem Institute of Religion   
Ang Pagsakdag sang mga Opisyales sang Simbahan Gintanyag ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Report sang Church Auditing Department, 2013 Gintanyag ni Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Report sa Statistics, 2013 Gintanyag ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ipakita Ang Inyo Pagtuo Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“Naghatag Ako sa Inyo sang Isa ka Ehemplo” Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

We Thank Thee, O God, for a Prophet Kongregasyon   
“Kon Ginahigugma Ninyo Ako, Tumanon Ninyo ang Akon mga Kasuguan” Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Indi Kitá Magtalang Ni Elder Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ano Ang Inyo Ginahunahuna? Ni Elder W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mga Gamot kag Mga Sanga Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

High on the Mountain Top Gintingob nga Choir gikan sa Orem Institute of Religion   
READ  WatchListenPrintDownload

Priesthood nga Sesyon

 listen 
Download
close

Download

Video

Audio

Mga Santos, Tan-awa ang Himaya ni Jehova Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University - Idaho   
Ang Mga Yabi kag Awtoridad sang Priesthood Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ano Nga Sari Sang Mga Tawo? Ni Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ang Pinili Nga Henerasyon Ni Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Rejoice, the Lord Is King! Kongregasyon   
Nagakatulog Balá Kamo Halin sa Pagsugod Tubtob sa Katapusan Sang Pagpanumbalik? Ni President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ang Priesthood sang Lalaki Ni President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mangin Mabakod kag Maayo sang Kaisog Ni President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Abide with Me! Priesthood Choir gikan sa Brigham Young University - Idaho   
READ  WatchListenDownload

Domingo sang Aga nga Sesyon

  
Come, We That Love the Lord Mormon Tabernacle Choir  
On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Choir  
Let Us All Press On Mormon Tabernacle Choir  
Mapinasalamaton sa Bisan Ano nga mga Sirkumstansya Pangulong Dieter F. Uchtdorf   
Sundi Elder M. Russell Ballard   
“Dili ka Mahadlok; Kay Ako Nagaupod sa Imo” Jean A. Stevens   
Teach Me to Walk in the Light Kongregasyon  
Ang Inyo Apat ka Minutos Bishop Gary E. Stevenson   
Madala Nila ang Ila mga Lulan sing Mahapos Elder David A. Bednar   
Pangamuyo sang Isa ka Bata Mormon Tabernacle Choir  
Gugma—ang Kahulugan sang Ebanghelyo Pangulong Thomas S. Monson   
Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormon Tabernacle Choir  
READ  WatchListenDownload

Domingo sang Hapon nga Sesyon

  
Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Choir  
I Stand All Amazed Mormon Tabernacle Choir  
Ang Saksi Pangulong Boyd K. Packer   
Magkabuhi nga Tampad sa Pagtuo Elder William R. Walker   
Pagtuman paagi sa Aton Katutom Elder L. Tom Perry   
Hark, All Ye Nations! Kongregasyon  
Ang Propetang si Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge   
Kon Diin ang Inyo Bahandi Elder Michael John U. Teh   
Kon Kulang Kamo sing Kaalam Elder Marcos A. Aidukaitis   
Ang Pagkabanhaw ni Jesucristo Elder D. Todd Christofferson   
Tubtob nga Magkit-anay Kita Liwat Pangulong Thomas S. Monson   
Come, Let Us Anew Mormon Tabernacle Choir  
READ  WatchListenDownload

Pangkabilugan nga Pagsinapol sang mga Kababayin-an

  
Hark, All Ye Nations! Kongregasyon  
Daughters in His Kingdom Gintingob nga Primary, Young Women, kag Relief Society Choir gikan sa mga stake sang Wasatch Front  
Ang Pagtipig sang mga Kasugtanan Nagaamlig sa Aton, Nagahanda sa Aton, kag Nagapabaskog sa Aton Rosemary M. Wixom   
Video Presentation: Ako Anak sang Dios Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Pag-ulolutod: O, Kinahanglan Gid Naton ang Kada Isa Bonnie L. Oscarson   
Video Presentation: Maglakat sa Iya Kasanag Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ginapangita: Mga Kamot kag mga Tagipusuon nga Magpadasig sang Buluhaton Linda K. Burton   
Kombinasyon sang mga Himno: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Gintingob nga Primary, Young Women, kag Relief Society Choir gikan sa mga stake sang Wasatch Front  
Mga Anak nga Babayi sa Kasugtanan Pangulong Henry B. Eyring   
Let Us All Press On Gintingob nga Primary, Young Women, kag Relief Society Choir gikan sa mga stake sang Wasatch Front