წაიკითხე  უყურემოისმინეგადმოტვირთე

სრული კონფერენცია

წაიკითხე  უყურემოისმინეგადმოტვირთე

Saturday Morning Session

  
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

High on the Mountain Top Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Welcome to Conference President Thomas S. Monson   
Beautiful Zion, Built Above Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Reason for Our Hope President Boyd K. Packer   
Which Way Do You Face? Elder Lynn G. Robbins   
The Sacrament—a Renewal for the Soul Cheryl A. Esplin   
Guide Us, O Thou Great Jehovah Congregation watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Rescue in Unity Elder Chi Hong (Sam) Wong   
Free Forever, to Act for Themselves Elder D. Todd Christofferson   
If I Listen with My Heart Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Receiving a Testimony of Light and Truth President Dieter F. Uchtdorf   
From All That Dwell below the Skies Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

წაიკითხე  უყურემოისმინეგადმოტვირთე

Saturday Afternoon Session

  
Arise, O God, and Shine Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Sustaining of Church Officers President Henry B. Eyring   
I Know That My Redeemer Lives Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Loving Others and Living with Differences Elder Dallin H. Oaks   
Joseph Smith Elder Neil L. Andersen   
Parents: The Prime Gospel Teachers of Their Children Tad R. Callister   
Redeemer of Israel Congregation watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Approaching the Throne of God with Confidence Elder Jorg Klebingat   
Yes, Lord, I Will Follow Thee Elder Eduardo Gavarret   
Are We Not All Beggars? Elder Jeffrey R. Holland   
Finding Lasting Peace and Building Eternal Families Elder L. Tom Perry   
Abide with Me; 'Tis Eventide Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

წაიკითხე  უყურემოისმინეგადმოტვირთე

Priesthood Session

  
Rise Up, O Men of God Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Missionary Medley Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Choose Wisely Elder Quentin L. Cook   
I Know These Things of Myself Elder Craig C. Christensen   
The Law of the Fast: A Personal Responsibility to Care for the Poor and Needy Bishop Dean M. Davies   
We Thank Thee, O God, for a Prophet Congregation watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“Lord, Is It I?” President Dieter F. Uchtdorf   
The Preparatory Priesthood President Henry B. Eyring   
Guided Safely Home President Thomas S. Monson   
Ye Elders of Israel Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

წაიკითხე  უყურემოისმინეამობეჭდეგადმოტვირთე

Sunday Morning Session

   
Sing Praise to Him Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Praise to the Man Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

უწყვეტი გამოცხადება პრეზიდენტ ჰენრი ბ. აირინგის მიერ  print
მხარდაჭერა წინასწარმეტყველთათვის უხუცეს რასელ მ. ნელსონის მიერ  print
იცხოვრეთ წინასწარმეტყველთა სიტყვების შესაბამისად ქეროლ ფ. მაქკონკის მიერ  print
Come, Ye Children of the Lord Congregation watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

მარადიული სიცოცხლე – ჩვენი მამაზეციერისა და იესო ქრისტეს შესაცნობად უხუცეს რობერტ დ ჰეილისის მიერ.  print
ზიარება და გამოსყიდვა უხუცეს ჯეიმს ჯ. ჰამულას მიერ  print
Softly and Tenderly Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

გათელე სარბიელი შენი ფეხისა პრეზიდენტ თომას ს. მონსონის მიერ  print
How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

წაიკითხე  უყურემოისმინეამობეჭდეგადმოტვირთე

Sunday Afternoon Session

   
Lo, the Mighty God Appearing Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

დარჩით ნავში და ჩაეჭიდეთ მას! უხუცეს მ. რასელ ბალარდის მიერ  print
თქვენს მთავარ პრიორიტეტად გახადეთ რწმენის გამომჟღავნება უხუცეს რიჩარ ჯ. სკოტის მიერ  print
უფალს ჩვენთვის აქვს გეგმა! უხუცესი კარლოს ა. გოდოი  print
Count Your Blessings Congregation watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

წიგნი უხუცესი ალან ფ. პაკერის მიერ  print
ჩვენი პირადი მსახურება უხუცესი ჰიუგო ე. მარტინესი  print
I Am a Child of God Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

არ ეთამაშოთ იმას, რაც წმინდაა უხუცესი ლარი ს. კაჩერის მიერ  print
მოდით და ნახეთ უხუცესი დევიდ ა. ბედნარის მიერ  print
სანამ ისევ შევხვდებით პრეზიდენტ თომას  ს. მონსონის მიერ  print
We Ever Pray for Thee Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

წაიკითხე  უყურემოისმინეგადმოტვირთე

General Women's Session

  
On This Day of Joy and Gladness Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

I Love to See the Temple Korean Children's Choir watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Prepared in a Manner That Never Had Been Known Linda K. Burton   
Hymn Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Covenant Daughters of God Jean A. Stevens   
Video Presentation: The Holy Temple The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints   
Sharing Your Light Neill F. Marriott   
I Am a Child of God Congregation watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Living the Gospel Joyful President Dieter F. Uchtdorf   
Let Zion in Her Beauty Rise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio