HAMAKY  HijeryHihainoHisintona

Fihaonambe Iray Manontolo

watch
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Asabotsy Maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Fototra Mafy Orina Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Saints, en Avant! Armés de foi en Christ! Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Brillante étoile, étoile du matin Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Tonga soa ato amin’ny Fihaonambe Filoha Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Cost—and Blessings—of Discipleship Loholona Jeffrey R. Holland watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Joyful Burden of Discipleship Loholona Ronald A. Rasband watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

I Kristy ilay Mpanavotra Nataon’ny Loholona Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Choose the Right Ny daholobe   
Fiarovana amin’ny Pôrnôgrafia—Tokantrano Mifantoka amin’i Kristy Nataon’i Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Spiritual Whirlwinds Loholona Neil L. Andersen watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

A New Commandment I Give unto You Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
A Priceless Heritage of Hope Filoha Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, O Thou King of Kings Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Gloire au Dieu tout-puissant Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ny Fiangonana Natolotry ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Tatitry ny Departemantan’ny Fanamarinana ny Fampiasam-bolan’ny Fiangonana taona 2013 Natolotr’i Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Tatitra momba ny Antontan’isa, taona 2013 Natolotr’i Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Let Your Faith Show Loholona Russell M. Nelson watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“I Have Given You an Example” Loholona Richard G. Scott watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Misaotra Anao noho ny Mpaminany Ny daholobe   
“If Ye Love Me, Keep My Commandments” Loholona Robert D. Hales watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Aoka Isika Tsy ho Diso Lalana Nataon’ny Loholona Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

What Do You Think? Elder W. Craig Zwick watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Roots and Branches Loholona Quentin L. Cook watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

An-tendrombohitra Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriamben’ny Fisoronana

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
The Keys and Authority of the Priesthood Loholona Dallin H. Oaks watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

What Manner of Men? Loholona Donald L. Hallstrom watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ilay Taranaka Nofinidy Nataon’i Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hosanna Au Grand Roi! Ny daholobe   
Sondrian-tory Ve Ianareo mandritra ny Famerenana amin’ny Laoniny? Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Priesthood Man Filoha Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Be Strong and of a Good Courage Filoha Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Come, We That Love the Lord Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
On This Day of Joy and Gladness Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Ndao Handroso Hatrany Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Grateful in Any Circumstances Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Following Up Loholona M. Russell Ballard watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“Fear Not; I Am with Thee” Jean A. Stevens watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Toroy handeha amin’ny mazava aho Ny daholobe   
Your Four Minutes Eveka Gary E. Stevenson watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mitondra Mora Foana ny Enta-mavesany Nataon’ny Loholona David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

A Child's Prayer Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Love—the Essence of the Gospel Filoha Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Vers Sion, Cité Promise Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Tsara ny asa Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Endrey mahagaga ahy Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
Ilay Fijoroana ho Vavolombelona Nataon’ny Filoha Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Aoka Ianao Hiaina ao anatin’ny Fifikirana amin’ny Finoana Nataon’ny Loholona William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Obedience through Our Faithfulness Loholona L. Tom Perry watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Peuples du Monde, Écoutez Donc! Ny daholobe   
The Prophet Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Izay Itoeran’ny Harenao Nataon’ ny Loholona Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Raha Tsy Manam-pahendrena Hianareo Nataon’ny Loholona Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ny Fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty Nataon’ny Loholona D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mandra-pihaonantsika indray Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, Let Us Anew Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna   
HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriamben’ny Vehivavy Maneran-tany

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Peuples du Monde, Écoutez Donc! Ny daholobe   
Daughters in His Kingdom Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Miaro sy Manomana ary Manome Hery antsika ny Fitandremana ireo Fanekempihavanana Nataon’i Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Video Presentation: I Am a Child of God Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Vondron’ny Mpirahavavy: Tena Mila ny Tsirairay Isika Nataon’i Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Video Presentation: Walk in His Light Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mitady: Tanana sy Fo Vonona Hanafaingana ny Asa Nataon’i Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Zanakavavy ao amin’ny Fanekempihavanana Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ndao Handroso Hatrany Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front