LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så sikker en grunnvoll Tabernakelkoret   
Press Forward, Saints Tabernakelkoret   
Led, milde lys Tabernakelkoret   
Velkommen til konferansen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Kostnaden og velsignelsene ved å være en disippel Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Den frydefulle byrden ved å være en disippel Av eldste Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Kristus, Forløseren Av eldste Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Choose the Right Forsamlingen   
Beskyttelse mot pornografi – et Kristus-rettet hjem Av Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Åndelige virvelvinder Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

A New Commandment I Give unto You Tabernakelkoret   
En uvurderlig arv av håp Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, O Thou King of Kings Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Lørdag ettermiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lover den Herre Gud Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2013 Fremlagt av Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Statistisk rapport, 2013 Fremlagt av Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

La deres tro synes Av eldste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“Jeg har gitt dere et forbilde” Av eldste Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ha takk for profeten du sendte Forsamlingen   
“Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud” Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

La oss ikke ta feil vei Av eldste Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hva tenker du på? Av eldste W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Røtter og grener Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Høyt oppå fjellets topp Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Prestedømsmøtet

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Prestedømmets nøkler og myndighet Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hva slags menn? Av eldste Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Den utvalgte generasjon Av Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Se, Herren konge er Forsamlingen   
Sover du gjennom gjenopprettelsen? Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Prestedømsmannen Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Vær frimodig og sterk Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Søndag formiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Come, We That Love the Lord Tabernakelkoret   
On This Day of Joy and Gladness Tabernakelkoret   
La oss stevne frem Tabernakelkoret   
Takknemlig i alle omstendigheter Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Følg opp Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“Frykt ei, jeg er med deg” Av Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn Forsamlingen   
Deres fire minutter Av biskop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Så de kunne bære sine byrder med letthet Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

A Child's Prayer Tabernakelkoret   
Kjærlighet – selve kjernen i evangeliet Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Led oss, o du store Jehova Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Søndag ettermiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvor det er skjønt, min Herre Gud Tabernakelkoret   
I Stand All Amazed Tabernakelkoret   
Vitnet Av president Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Vær tro mot pakten Av eldste William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Lydighet ved vår trofasthet Av eldste L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Lytt, lytt, nasjoner! Forsamlingen   
Profeten Joseph Smith Av eldste Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hvor din skatt er Av eldste Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Om dere mangler visdom Av eldste Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Jesu Kristi oppstandelse Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Til vi ses igjen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, Let Us Anew Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Kvinnenes fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lytt, lytt, nasjoner! Forsamlingen   
Døtre i hans rike Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Å holde pakter beskytter oss, forbereder oss og gir oss styrke Av Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Video Presentation: I Am a Child of God Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Søsterfellesskap: Å, som vi trenger hverandre Av Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Video Presentation: Walk in His Light Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ønsket: Hender og hjerter til å fremskynde arbeidet Av Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Døtre i pakten Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

La oss stevne frem Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front