CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

watch
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce trainică temelie Corul Tabernacolului Mormon   
Înainte, sfinţi Corul Tabernacolului Mormon   
Lumină blândă, condu-mă Corul Tabernacolului Mormon   
Bine aţi venit la conferinţă Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Costul şi binecuvântările uceniciei Vârstnicul Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Povara plăcută a uceniciei Vârstnicul Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hristos Mântuitorul Vârstnicul Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Choose the Right Congregaţia   
Protection from Pornography—a Christ-Focused Home Linda S. Reeves watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Furtuni spirituale Vârstnicul Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

A New Commandment I Give unto You Corul Tabernacolului Mormon   
Speranţa, o moştenire nepreţuită preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, O Thou King of Kings Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Slavă lui Dumnezeu Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Susţinerea oficianţilor Bisericii Prezentată de preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Raport al Departamentului pentru audit al Bisericii, 2013 Prezentat de Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Raport statistic, 2013 Prezentat de Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Arătaţi-vă credinţa Vârstnicul Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“I Have Given You an Example” Vârstnicul Richard G. Scott watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mulţumim, Ţie, Dumnezeul nostru Congregaţia   
„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” Vârstnicul Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Să nu alegem calea greşită Vârstnicul Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

La ce te gândeşti? Vârstnicul W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Rădăcini şi ramuri Vârstnicul Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Pe vârful muntelui Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea preoţiei

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Cheile şi autoritatea preoţiei Vârstnicul Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ce fel de oameni? Vârstnicul Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Generaţia alegerilor Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Domnul este Rege! Congregaţia   
Are You Sleeping through the Restoration? Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Bărbatul deţinător al preoţiei Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Întăreşte-te şi îmbărbătează-te Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Come, We That Love the Lord Corul Tabernacolului Mormon   
Azi, în zi de bucurie Corul Tabernacolului Mormon   
Cu toţi în munca Domnului să înaintăm Corul Tabernacolului Mormon   
Recunoscători în orice situaţie Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Following Up Vârstnicul M. Russell Ballard watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

„Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine” Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Învaţă-mă să merg în lumină Congregaţia   
Your Four Minutes Episcopul Gary E. Stevenson watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Bear Up Their Burdens with Ease Vârstnicul David A. Bednar watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

A Child's Prayer Corul Tabernacolului Mormon   
Dragostea – esenţa Evangheliei Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Îndrumă-ne, mare Iehova Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce fericire să-Ţi slujim Corul Tabernacolului Mormon   
I Stand All Amazed Corul Tabernacolului Mormon   
Mărturia Preşedintele Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Să trăim fideli credinţei Vârstnicul William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Supunere prin credinţa noastră Vârstnicul L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Voi, naţiuni, veniţi şi-ascultaţi! Congregaţia   
The Prophet Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Acolo unde sunt comorile voastre Vârstnicul Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Dacă vă lipseşte înţelepciunea Vârstnicul Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

The Resurrection of Jesus Christ Vârstnicul D. Todd Christofferson watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Până ce ne vom revedea Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, Let Us Anew Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

General Women's Meeting

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Voi, naţiuni, veniţi şi-ascultaţi! Congregaţia   
Daughters in His Kingdom Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Ţinerea legămintelor ne protejează, ne pregăteşte şi ne dă putere Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Video Presentation: I Am a Child of God Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Calitatea de a fi surori: o, câtă nevoie avem una de cealaltă! Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Video Presentation: Walk in His Light Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Se caută: braţe şi inimi binevoitoare pentru a grăbi lucrarea de salvare Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Fiice care au făcut legământ Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Cu toţi în munca Domnului să înaintăm Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front