LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Sa i Fortë një Themel Salla watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

T’i Mbushim Shtëpitë Tona me Dritë dhe të Vërtetë Nga Sheril A. Esplin, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Familja Vjen nga Perëndia Nga Karol M. Stivens, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Familja Shugurohet nga Perëndia kisha e jezu krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

From Homes of Saints Glad Songs Arise [Nga Shtëpitë e Shenjtorëve Këngë G’zimi Dëgjohen] Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mbrojtëse të Proklamatës së Familjes Nga Boni L. Oskarson, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Potpuri Himnesh Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ngushëlluesi Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

sesioni i paradites të së shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Guide Us, O Thou Great Jehovah [Udh’hiqna, O i Madh Jehova] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Glory to God on High [Lavdi Perëndisë Lart] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

“Agjërimi që më Pëlqen a Nuk Është Vallë Ky?” Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Have I Done Any Good? [A Kam Bër’ Ndonjë të Mir’?] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Plani i Lumturisë Nga Presidenti Bojd K. Paker, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ne do të Lartësohemi së Bashku Nga Linda K. Barton, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Lart në Majën e Malit Salla watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Shëmbëlltyra e Mbjellësit Nga Plaku Dallin H. Ouks, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Zgjidhni të Besoni Nga Plaku L. Uitni Klejton, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come Unto Jesus [Ejani te Jezusi] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Përse Martesa dhe Familja Janë të Rëndësishme – Kudo në Botë Nga Plaku L. Tom Peri, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

I Believe in Christ [Të Besoj ty Krisht] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Praise to the Lord, the Almighty [Lavdi Zotit, të Plotfuqishmit] Kori i Bashkuar nga Kunjet e TRMMB-ve në Qarqet e Devis dhe Ueberit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2014 Paraqitur nga Kevin R. Xhergensen, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Raporti Statistikor, 2014 Paraqitur nga Bruk P. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Qëndroj Plot Habi Kori i Bashkuar nga Kunjet e TRMMB-ve në Qarqet e Devis dhe Ueberit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Prandaj, Ata e Përmbajtën Frikën Nga Plaku Dejvid A. Bednar, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Përse Martesa, Përse Familja Nga Plaku D. Tod Kristoferson, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Të Falemi, Zot, për Profetin Salla watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Muzika e Ungjillit Nga Plaku Uilford W. Andersen, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme Vazhdojnë të Përpiqen Nga Plaku Dejl G. Renlund, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Me të Vërtetë plot Mirësi dhe pa Mashtrim Nga Plaku Majkëll T. Ringud, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Zoti Është Drita Ime Nga Plaku Kuentin L. Kuk, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Punës Le t’i Vihemi Kori i Bashkuar nga Kunjet e TRMMB-ve në Qarqet e Devis dhe Ueberit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

General Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

For the Strength of the Hills [Për Forcën e Kodrave] Kori i Priftërisë nga Universiteti “Brigam Jang” watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

On This Day of Joy and Gladness [Në K’të Dit’ Hareje dhe G’zimi] Kori i Priftërisë nga Universiteti “Brigam Jang” watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Brezi më i Mirë i Të Rinjve në Moshë Madhore Nga Plaku M. Rasëll Ballard, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Po, Ne Mund dhe Do Të Fitojmë! Nga Plaku Ulises Soaresh, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Atësia – Fati Ynë i Përjetshëm Nga Leri M. Gibson, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Hark, All Ye Nations! [Dëgjoni, të Gjithë Ju Kombe!] Salla watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Mbi të Qenit të Vërtetë Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Lutja e Priftërisë dhe Lutja Vetjake Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Priftëria – Një Dhuratë e Shenjtë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Master, the Tempest Is Raging [Mësues, Furtuna Po Shpërthen] Kori i Priftërisë nga Universiteti “Brigam Jang” watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ai Ësht’ Ngritur Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Consider the Lilies [Vini re Zambakët] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Bekimet e Tempullit Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Rikthimi në Besim Nga Rozmari M. Uiksom, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Në Kërkim të Zotit Nga Plaku Zhozé A. Teisheira, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

E Di se Rron Shëlbuesi Im Salla watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

A Është Ende i Mahnitshëm për Ju? Nga Peshkopi Zherald Kosé, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Pritja për Plangprishësin Nga Plaku Brent H. Nilson, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ku Drejtësia, Dashuria e Mëshira Takohen Nga Plaku Xhefri R. Holland, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Jesus Has Risen [Jezusi Ësht’ Ngritur] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Dhurata e Hirit Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Christ the Lord Is Risen Today [Zoti Krisht Ësht’ Ngritur Sot] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

My Redeemer Lives [Shëlbuesi Im Jeton] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

He Sent His Son [Ai Dërgoi Birin e Tij] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ruajtja e Lirisë së Zgjedhjes, Mbrojtja e Lirisë Fetare Nga Plaku Robert D. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Qëndroni Afër Pemës Nga Plaku Kevin W. Pirson, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Perspektiva e Përjetshme e Ungjillit Nga Plaku Rafael E. Pino, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Come, O Thou King of Kings [Eja, O Ti Mbret i Mbretërve] Salla watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Ardhtë Mbretëria Jote Nga Plaku Nil L. Andersen, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Nëse do të Jesh i Përgjegjshëm Nga Plaku Horhe F. Zebalos, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Tell Me the Stories of Jesus [Historitë e Jezusit m’Trego] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Jini të Frytshëm, Shumëzohuni dhe Nënshtrojeni Tokën Nga Plaku Xhozef W. Sitati, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Shabati Është një Kënaqësi Nga Plaku Rasëll M. Nelson, watchlistenprint
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio

Lord, I Would Follow Thee [Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Baixar

 

Vídeo

Áudio