อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
รีบรุดสิทธิชน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
แสงอันเมตตาโปรดนำ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Cost—and Blessings—of Discipleship เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Joyful Burden of Discipleship เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Christ the Redeemer Elder Carlos H. Amado watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Choose the Right ที่ประชุม
Protection from Pornography—a Christ-Focused Home ลินดา เอส. รีฟส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Spiritual Whirlwinds เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

A New Commandment I Give unto You คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
A Priceless Heritage of Hope ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come, O Thou King of Kings คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิริแด่พระเป็นเจ้า Combined Choir from the Orem Institute of Religion
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2013 เควิน อาร์. เจอร์เกนเซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รายงานสถิติปี 2013 บรุค พี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let Your Faith Show เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“I Have Given You an Example” เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม
“If Ye Love Me, Keep My Commandments” เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let’s Not Take the Wrong Way Elder Claudio D. Zivic watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

What Do You Think? Elder W. Craig Zwick watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Roots and Branches เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา Combined Choir from the Orem Institute of Religion
อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho
The Keys and Authority of the Priesthood เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

What Manner of Men? เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Choice Generation แรนดอลล์ แอล. ริดด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม
Are You Sleeping through the Restoration? ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Priesthood Man ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Be Strong and of a Good Courage ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho
อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come, We That Love the Lord คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ขอให้เรารุดไป คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Grateful in Any Circumstances ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Following Up เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“Fear Not; I Am with Thee” จีน เอ. สตีเวนส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สอนฉันเดินในแสง ที่ประชุม
Your Four Minutes อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Bear Up Their Burdens with Ease เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

A Child's Prayer คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Love—the Essence of the Gospel ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสนหวานงานเลิศ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
I Stand All Amazed คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Witness ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Live True to the Faith เอ็ลเดอร์วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Obedience through Our Faithfulness เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง! ที่ประชุม
The Prophet Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Where Your Treasure Is Elder Michael John U. Teh watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

If Ye Lack Wisdom Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Resurrection of Jesus Christ เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จนกว่าเราจะพบกันอีก ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come, Let Us Anew คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ชมฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สตรี

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง! ที่ประชุม
Daughters in His Kingdom [ธิดาในอาณาจักรของพระองค์] Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front
Keeping Covenants Protects Us, Prepares Us, and Empowers Us โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Video Presentation: I Am a Child of God ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sisterhood: Oh, How We Need Each Other บอนนี่ ออสคาร์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Video Presentation: Walk in His Light ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Wanted: Hands and Hearts to Hasten the Work ลินดา เค. เบอร์ตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front
Daughters in the Covenant ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอให้เรารุดไป Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front