ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
Press Forward, Saints Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến Tham Dự Đại Hội Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Cost—and Blessings—of Discipleship Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Joyful Burden of Discipleship Anh Cả Ronald A. Rasband watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Christ the Redeemer Elder Carlos H. Amado watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Choose the Right Giáo Đoàn
Protection from Pornography—a Christ-Focused Home Linda S. Reeves watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Spiritual Whirlwinds Anh Cả Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

A New Commandment I Give unto You Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
A Priceless Heritage of Hope Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, O Thou King of Kings Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

 listen
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Glory to God on High Combined Choir from the Orem Institute of Religion
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2013 Kevin R. Jergensen watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2013 Brook P. Hales watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Let Your Faith Show Anh Cả Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“I Have Given You an Example” Anh Cả Richard G. Scott watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn
“If Ye Love Me, Keep My Commandments” Anh Cả Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Let’s Not Take the Wrong Way Elder Claudio D. Zivic watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

What Do You Think? Elder W. Craig Zwick watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Roots and Branches Anh Cả Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cao trên Đỉnh Núi Combined Choir from the Orem Institute of Religion
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

 listen
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho
The Keys and Authority of the Priesthood Anh Cả Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

What Manner of Men? Anh Cả Donald L. Hallstrom watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Choice Generation Randall L. Ridd watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn
Are You Sleeping through the Restoration? Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Priesthood Man Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Be Strong and of a Good Courage Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

 listen
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, We That Love the Lord Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
On This Day of Joy and Gladness Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
Grateful in Any Circumstances Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Following Up Anh Cả M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Fear Not; I Am with Thee” Jean A. Stevens watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Dạy Con Bước Đi vào Lẽ Thật Giáo Đoàn
Your Four Minutes Giám Trợ Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bear Up Their Burdens with Ease Anh Cả David A. Bednar watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

A Child's Prayer Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
Love—the Essence of the Gospel Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Guide Us, O Thou Great Jehovah Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

 listen
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đẹp Thay Công Việc của Chúa Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
I Stand All Amazed Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
The Witness Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Live True to the Faith Anh Cả William R. Walker watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Obedience through Our Faithfulness Anh Cả L. Tom Perry watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hark, All Ye Nations! Giáo Đoàn
The Prophet Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Where Your Treasure Is Elder Michael John U. Teh watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

If Ye Lack Wisdom Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Resurrection of Jesus Christ Anh Cả D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, Let Us Anew Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Buổi Họp Chung của Nữ Giới

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hark, All Ye Nations! Giáo Đoàn
Daughters in His Kingdom [Các Con Gái trong Vương Quốc của Ngài] Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front
Keeping Covenants Protects Us, Prepares Us, and Empowers Us Rosemary M. Wixom watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Video Presentation: I Am a Child of God Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sisterhood: Oh, How We Need Each Other Bonnie Oscarson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Video Presentation: Walk in His Light Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Wanted: Hands and Hearts to Hasten the Work Linda K. Burton watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front
Daughters in the Covenant Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front