ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Buổi Họp Trung Ương của Phụ Nữ

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Filling Our Homes with Light and Truth Cheryl A. Esplin watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Gia Đình Là Thuộc Về Thượng Đế Carole M. Stephens watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Gia Đình Là do Thượng Đế Quy Định Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Defenders of the Family Proclamation Bonnie L. Oscarson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Thánh Ca Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Comforter Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Guide Us, O Thou Great Jehovah Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Glory to God on High Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Is Not This the Fast That I Have Chosen?” Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Have I Done Any Good Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Plan of Happiness Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

We’ll Ascend Together Linda K. Burton watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cao Trên Đỉnh Núi Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Parable of the Sower Anh Cả Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Choose to Believe Anh Cả L. Whitney Clayton watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come Unto Jesus Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Why Marriage and Family Matter—Everywhere in the World Anh Cả L. Tom Perry watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Believe in Christ Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Praise to the Lord, the Almighty Ca Đoàn Phối Hợp từ Các Giáo Khu dành cho Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân (YSA) ở các Quận Hạt Davis và Weber watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Church Auditing Department Report, 2014 Kevin R. Jergensen watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Statistical Report, 2014 Brook P. Hales watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Lòng Cảm Kích Vô Cùng” Ca Đoàn Phối Hợp từ Các Giáo Khu dành cho Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân (YSA) ở các Quận Hạt Davis và Weber watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Therefore They Hushed Their Fears Anh Cả David A. Bednar watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Why Marriage, Why Family Anh Cả D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Music of the Gospel Anh Cả Wilford W. Andersen  listen
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

Latter-day Saints Keep on Trying Anh Cả Dale G. Renlund watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Truly Good and without Guile Anh Cả Michael T. Ringwood watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Lord Is My Light Anh Cả Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Ca Đoàn Phối Hợp từ Các Giáo Khu dành cho Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân (YSA) ở các Quận Hạt Davis và Weber watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

For the Strength of the Hills Ca Đoàn Chức Tư Tế từ trường Brigham Young University watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

On This Day of Joy and Gladness Ca Đoàn Chức Tư Tế từ trường Brigham Young University watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Greatest Generation of Young Adults Anh Cả M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Yes, We Can and Will Win! Anh Cả Ulisses Soares watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Fatherhood—Our Eternal Destiny Larry M. Gibson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hark, All Ye Nations! Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

On Being Genuine Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Priesthood and Personal Prayer Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Priesthood—a Sacred Gift Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Master, the Tempest Is Raging Ca Đoàn Chức Tư Tế từ trường Brigham Young University watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngài Phục Sinh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Consider the Lilies Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Blessings of the Temple Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Returning to Faith Rosemary M. Wixom watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Seeking the Lord Anh Cả José A. Teixeira watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Is It Still Wonderful to You? Giám Trợ Gérald Caussé watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Waiting for the Prodigal Anh Cả Brent H. Nielson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Where Justice, Love, and Mercy Meet Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúa Giê Su Đã Phục Sinh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Gift of Grace Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngày Nay Chúa Phục Sinh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

My Redeemer Lives Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

He Sent His Son Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Preserving Agency, Protecting Religious Freedom Anh Cả Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Stay by the Tree Anh Cả Kevin W. Pearson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Eternal Perspective of the Gospel Anh Cả Rafael E. Pino watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, O Thou King of Kings Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thy Kingdom Come Anh Cả Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

If You Will Be Responsible Anh Cả Jorge F. Zeballos watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tell Me the Stories of Jesus Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Be Fruitful, Multiply, and Subdue the Earth Anh Cả Joseph W. Sitati watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Sabbath Is a Delight Anh Cả Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lord, I Would Follow Thee Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh