BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Vsa konferenca

BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Sobotni dopoldanski del

   
The Morning Breaks Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Na vrhu gore Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Dobrodošli na konferenci! predsednik Thomas S. Monson  print
Beautiful Zion, Built Above Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Razlog za upanje predsednik Boyd K. Packer  print
Kam ste obrnjeni? starešina Lynn G. Robbins  print
Zakrament - poživitev za dušo Cheryl A. Esplin  print
Guide Us, O Thou Great Jehovah Občestvo watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Skupaj na pomoč starešina Chi Hong (Sam) Wong  print
Free Forever, to Act for Themselves Starešina D. Todd Christofferson    
If I Listen with My Heart Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Receiving a Testimony of Light and Truth Predsednik Dieter F. Uchtdorf    
From All That Dwell below the Skies Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Sobotni popoldanski del

   
Arise, O God, and Shine Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Izkazovanje podpore uradnikom Cerkve pripravil predsednik Henry B. Eyring  print
I Know That My Redeemer Lives Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Loving Others and Living with Differences Starešina Dallin H. Oaks    
Joseph Smith Starešina Neil L. Andersen    
Starši: otrokovi prvi evangelijski učitelji Tad R. Callister  print
Izraelov Rešitelj Občestvo watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Z zaupanjem se približajmo Božjemu prestolu. starešina Jörg Klebingat  print
Da, Gospod, hôdil bom za teboj! starešina Eduardo Gavarret  print
Mar nismo vsi berači? starešina Jeffrey R. Holland  print
Iskanje trajnega miru in ustvarjanje večnih družin starešina L. Tom Perry  print
Ostani z mano ta večer Combined Choir from Stakes in Tooele, Grantsville, and Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Duhovniški del

   
Rise Up, O Men of God Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Missionary Medley Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Choose Wisely Starešina Quentin L. Cook    
I Know These Things of Myself starešina Craig C. Christensen    
Zakon posta: osebna odgovornost, da skrbimo za revne in pomoči potrebne škof Dean M. Davies  print
Hvaležni smo, Bog, za preroka Občestvo watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

“Lord, Is It I?” Predsednik Dieter F. Uchtdorf    
Pripravljalno duhovništvo predsednik Henry B. Eyring  print
Varno vodeni domov predsednik Thomas S. Monson  print
Ye Elders of Israel Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Nedeljski dopoldanski del

   
Sing Praise to Him Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Praise the Lord with Heart and Voice Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Čast možu Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Continuing Revelation Predsednik Henry B. Eyring    
Sustaining the Prophets Starešina Russell M. Nelson    
Živite po besedah prerokov Carol F. McConkie  print
Pojmo, sveti, iz srca Občestvo watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Večno življenje - spoznavati nebeškega Očeta in njegovega Sina, Jezusa Kristusa starešina Robert D. Hales  print
The Sacrament and the Atonement Elder James J. Hamula    
Softly and Tenderly Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Ponder the Path of Thy Feet Predsednik Thomas S. Monson    
Kako trdno vero imate v Boga? Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Nedeljski popoldanski del

   
Lo, the Mighty God Appearing Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Ostanite v čolnu in se držite! starešina M. Russell Ballard  print
Make the Exercise of Faith Your First Priority Starešina Richard G. Scott    
Gospod ima za nas načrt! starešina Carlos A. Godoy  print
Count Your Blessings Občestvo watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Knjiga starešina Allan F. Packer  print
Naše služenje starešina Hugo E. Martinez  print
Božji sem otrok Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Svetih reči ne jemite zlahka starešina Larry S. Kacher  print
Come and See Starešina David A. Bednar    
Dokler se spet ne snidemo predsednik Thomas S. Monson  print
We Ever Pray for Thee Mormonski tabernakeljski zbor watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

General Women's Session

   
On This Day of Joy and Gladness Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

I Love to See the Temple Korean Children's Choir watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Prepared in a Manner That Never Had Been Known Linda K. Burton    
Venček hvalnic Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Božje hčere zaveze Jean A. Stevens  print
Video Presentation: The Holy Temple Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni    
Prinašajte luč drugim Neill F. Marriott  print
Božji sem otrok Občestvo watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Living the Gospel Joyful Predsednik Dieter F. Uchtdorf    
Let Zion in Her Beauty Rise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Magna, Hunter, and Taylorsville watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio