FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Faapotopotoga watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Viiga Suifefiloi Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Discovering the Divinity Within Rosemary M. Wixom watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Mother in Israel Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Worthy of Our Promised Blessings Linda S. Reeves watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sisters in Zion Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Here to Serve a Righteous Cause Carol F. McConkie watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fanau ua Leoleo Mai le Atua Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

A Summer with Great-Aunt Rose Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Talai Atu o Iesu Faapotopotoga watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Au Paia Uunai i Luma Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ou Te Iloa E Alofa Lo’u Faaola Ia Te A’u Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Elder M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Elder Richard J. Maynes watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Viia Oe, Le Atua Faapotopotoga watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Neill F. Marriott watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Elder Larry R. Lawrence watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Precious Savior, Dear Redeemer Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Elder Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai Outou o le Au Paia Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Peresitene Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

Viiga Suifefiloi Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Elder Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

  Elder Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

Mulimuli Mai ia te Au Faapotopotoga watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

  Elder Bradley D. Foster watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

  Elder Hugo Montoya watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

  Elder Vern P. Stanfill watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

  Elder James B. Martino watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

  Elder Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

Le Alofa o lou Faaola Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

Siona e le Nuu Lelei Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Iesu a Mafaufau ia Oe Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Elder Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

  Elder Randall K. Bennett watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

Praise to the Lord, the Almighty Faapotopotoga watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

  Peresitene Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

Faaola e, ia 'Ou Alofa Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Peresitene Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Otio

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watch 
Arise, O God, and Shine Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola o Isaraelu Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pe ana Tu le Faaola i Ou Autafa Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Peresitene Thomas S. Monson watch 
  Elder Ronald A. Rasband watch 
  Elder Gary E. Stevenson watch 
  Elder Dale G. Renlund watch 
Le Faavae Malosi Faapotopotoga watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  President Russell M. Nelson watch 
  Elder Gregory A. Schwitzer watch 
  Elder Claudio R. M. Costa watch 
Ua Susulu Mai Nei o le La Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

  Peresitene Henry B. Eyring watch 
The Spirit of God Aufaipese a le Tapeneko watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watch 
Praise the Lord with Heart and Voice Aufaipese a le Tapeneko
Our God Is a God of Love Aufaipese a le Tapeneko
  Elder D. Todd Christofferson   
  Devin G. Durrant   
  Elder Von G. Keetch   
  Carole M. Stephens   
Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga
  Elder Allen D. Haynie   
  Elder Kim B. Clark   
  Elder Koichi Aoyagi   
Uunai Atu ia ma Tulei Aufaipese a le Tapeneko
  Elder David A. Bednar   
Ia Fealofani Aufaipese a le Tapeneko