FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Ou Faia ‘Ea se Lelei? Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

When We Were Strangers Aoaoga mai le Vitio watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Viiga Suifefiloi Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Ia Talosagaina i Tatou e Avea ma Ona Aao Saunia e Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Atua Malie Lau Galuega Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Se A Se Mea Tatou Te Faia? Saunia e Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Was a Stranger: Love One Another Aoaoga mai le Vitio watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

“Sa Fai A’u ma Tagata Ese” Saunia e Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sau, Mulimuli Mai ia te A’u Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalagolago i le Agaga Lena Lea na te Taitai ia Fai le Mea Lelei Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faapaia Mai Au Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Maeu le Atua e Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Alofa o Lou Faaola Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Mea ua Faapotopoto ai se Toalua po o se Toatolu Saunia e Peresitrene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Se Meaalofa Taiala a le Tamaitiiti Saunia e Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O A’u o se Atalii o le Atua Saunia e Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Secret Prayer Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Fea o I Ai Ki ma le Pule o le Perisitua? Saunia e Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le U’u Faamalolo o le Faamagaloga Saunia e Elder Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia E Lotomaualalo Saunia e Elder Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

The Lord My Pasture Will Prepare Aufaipese a le Tapeneko   
“Ina Ia Mafai Ona Ou Aumai o Tagata Uma ia te A’u” Saunia e Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Come, Thou Fount of Every Blessing Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lipoti a le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia, 2015 Fofogaina e Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lipoti Faafuainumera, 2015 Fofogaina e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Isaraelu, Ua Valaau Mai le Atua Combined Choir from BYU-Idaho   
Tutu Faatasi ma Taitai o le Ekalesia Saunia e Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

“Ai Se Talia i Latou ua Talia A’u” By Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Faapotopotoga   
I Le Laveai: E Mafai ona Tatou Faia Saunia e Elder Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Nofoaga Paia o le Toefuataiga Saunia e Elder Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

[Faatumauina] Pea le Faamagaloina o a Outou Agasala Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Aufono Faaleaiga Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Ou te Tu ma Ofo Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
O Le Tau o le Mana o le Perisitua Saunia e Peresitene Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Taitai Sili o Soo Sili Ia Saunia e Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Tupu o Tupu, Afio Mai Faapotopotoga   
I Le Viia ai o i Latou o Ē Laveai Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Aiga e Faavavau Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Se Tiutetauave Paia Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola o Isaraelu Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga i le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Siona e le Nuu Lelei Aufaipese a le Tapeneko   
Ua Tafa Ata Aufaipese a le Tapeneko   
O Le a Ou Mulimuli i le Fuafuaga a le Atua Aufaipese a le Tapeneko   
O Filifiliga Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Mafai e Sulu le Ala Aufaipese a le Tapeneko   
O O’u Talitonu Ea? Saunia e Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Se Mamanu mo le Filemu Saunia e Bishop W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga   
O Tamā Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Vaai ia Oe Lava ia i totonu o le Malumalu Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Au Paia Uunai i Luma Aufaipese a le Tapeneko   
O Le A Ia Tuu Oe i luga o Ona Tauau ma Ave Oe i le Aiga Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Thou Rock of Our Salvation Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Praise to the Lord, the Almighty Aufaipese a le Tapeneko   
For I Am Called by Thy Name Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Agaga Paia Saunia e Elder Rober D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Manatua Pea o Ia Saunia e Elder Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sulufaiga mai le Afa Saunia e Elder Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Faapotopotoga   
Faafeagai o Mea Uma Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Mana o le FaaleAtua Saunia e Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ma e Leai Foi Se Toe Oti Saunia e Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
O a Taeao e Faia ai e le Alii o Vavega i o Outou Luma Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting