FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Viiga Suifefiloi Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Iloaina o le Paia i Totonu o i Tatou Saunia e Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tina i Isaraelu Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Mana o Folafolaga e Tausia Saunia e Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Uso i Siona Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua I Ai Iinei e Auauna Atu mo se Mafuaaga Amiotonu Saunia e Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fanau ua Leoleo Mai le Atua Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Se Taumafanafana faatasi ma Aunty Rosa Matua Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Talai Atu o Iesu Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Au Paia Uunai i Luma Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ou Te Iloa E Alofa Lo’u Faaola Ia Te A’u Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Aoga! Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Atua o Loo i le Foeuli Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Olioli o le Ola Ai i se Olaga e Faatotonugalemu ia Keriso Saunia e Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Viia Oe, Le Atua Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Gauai Atu o Tatou Loto i le Atua Saunia e Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Se A se Mea o Toe Ou Te Lei Faia? Saunia e Elder Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Afioga Malie a le Atua Saunia e Elder Francisco J. Viñas watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Precious Savior, Dear Redeemer Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

To’a le Tai ma Sitaili Faa-Bristol: Ia Agavaa mo le Malumalu—i Taimi Lelei ma Taimi Leaga Sauia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Outou o le Au Paia Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Aoauli o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola Lelei Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Viiga Suifefiloi Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fetaiai ma Luitau o le Lalolagi i Lenei Vaitaimi Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faauta o Lou Tina Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sau, Mulimuli Mai ia te A’u Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Leai se Taimi ua Vave Tele ma E Leai Foi se Taimi ua Tuai Tele Saunia e Elder Bradley D. Foster watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tofotofoina ma Faaosoosoina—ae o le a Maua le Fesoasoani Saunia e Elder Hugo Montoya watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Filifili le Malamalama Saunia e Elder Vern P. Stanfill watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Liliu Atu ia te Ia ma o Le a E Mauaina Tali Saunia e Elder James B. Martino watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamalosia e ala i le Togiola a Iesu Keriso Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Alofa o lou Faaola Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Siona e le Nuu Lelei Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Iesu a Mafaufau ia Oe Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Faatuatua E Le Tupu Faafuasei, ae e ala i Filifiliga Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Lau Laa i Le Isi Laasaga Saunia e Elder Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Praise to the Lord, the Almighty Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Aua le Mata’u, Tau Lava Ina [Talitonu] Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Le o Tuua Na o Outou i le Galuega Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola e, ia 'Ou Alofa Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tausi i Poloaiga Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arise, O God, and Shine Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola o Isaraelu Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pe ana Tu le Faaola i Ou Autafa Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Avea ma se Faataitaiga ma se Malamalama Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ou te Tu ma Ofo Saunia e Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Upumoni Manino ma Taua Saunia e Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Ala Mai i Fofoga o le Atua Saunia e Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Faavae Malosi Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Se Talosaga i O’u Tuafafine Saunia e Peresitene Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Ili Leotele le Pu Saunia e Elder Gregory A. Schwitzer watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Latou Te Manatua Pea o Ia Saunia e Elder Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Susulu Mai Nei o le La Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Agaga Paia e fai ma Au Soa Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Agaga o le Atua Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Praise the Lord with Heart and Voice Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Our God Is a God of Love Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Manaomia i Se A Le Ekalesia? Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Manatunatu Pea Lo’u Loto I Ai Saunia e Devin G. Durrant watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Manuia ma Fiafia i Latou o E Tausi i Poloaiga a le Atua Saunia e Elder Von G. Keetch watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

“Afai Tou te Alofa Mai ia te Au, Ia Outou Tausi i Au Poloaiga” Saunia e Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Manatua Le Ua Tatou Faalagolago I Ai Saunia e Elder Allen D. Haynie watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mata e Vaai ma Taliga e Faalogo Saunia e Elder Kim B. Clark watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Piimau i Lou Ala Saunia e Elder Koichi Aoyagi watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Uunai Atu ia ma Tulei Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

“Ua Filifilia e Molimau Atu i Lo’u Igoa” Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fealofani Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio