FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
A Ou Faalogo ma Lo’u Loto Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
O Le A Ou Aumaia le Malamalama o le Talalelei i totonu o Lo’u Aiga Saunia e Jean B. Bingham watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Fomai Sili Saunia e Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tutula’i A’e i le Malolosi, Uso e i Siona Saunia e Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Faavae Malosi Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Fogafale Fa, Faitotoa Mulimuli Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Ou Iloa Lo’u Faaola Faapotopotoga   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Atua Malie Lau Galuega Aufaipese a le Tapeneko   
With Songs of Praise Aufaipese a le Tapeneko   
E, Le Silisiliese Na’uā o le Fuafuaga a lo Tatou Atua! Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Viia Oe, Le Atua Aufaipese a le Tapeneko   
“Sau, Mulimuli Mai ia te A’u” e ala i le Ola i le Alofa ma le Auaunaga FaaKerisiano Saunia e Elder Rober D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Manaoga Faamaoni o le Loto Saunia e Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola o Isaraelu Faapotopotoga   
“O Le A Ou Faatu Mai Se Tagatavaai Filifilia” Saunia e Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Aoao Mai i Tatou e le Alii o Iesu Keriso ina ia Tatalo Saunia e Elder Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Lava Ea Lo’u Lelei? Pe O Le A Ou Ausia Ea? Saunia e Elder J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Take Time to be Holy Aufaipese a le Tapeneko   
O Se Molimau a le Atua Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

papatisoga Combined Choir from From Missionary Training Center   
Totoa i le Molimau ia Iesu Saunia Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Vaai i le Tusi, Vaai i le Alii Saunia e Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tofia e Auauna Atu Faapotopotoga   
“Tumau i Lo’u Alofa” Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Mo Lo Tatou Alualu i Luma ma le Aoaoina Faaleagaga Saunia e Elder W. Mark Bassett watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Naunau Atu mo Keriso Saunia e Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Faasoaina Atu o le Talalelei Toefuataiina Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamoemoe o Isaraelu Combined Choir from From Missionary Training Center   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Outou Faifeau o Isaraelu Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Alofa i le Aiga Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Sui Vaaia i le Ekalesia Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E I Ai Le Mana i le Tusi Saunia e Elder LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Faapotopotoga   
Aoao mai ia Alema ma Amoleka Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ina Ia Faamalosia Foi o Ia Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mataupu Faavae ma Folafolaga Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Mafai e Sulu le Ala Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga i le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Loo Soifua Lo’u Faaola Aufaipese a le Tapeneko   
In Hymns of Praise Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Ala Atoatoa i le Fiafia Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Olioli ma le Ola ai Faaleagaga Saunia e Peresitene Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

On This Day of Joy and Gladness Aufaipese a le Tapeneko   
E Mafai ona Fesoasoani le Faamanatuga ia i Tatou ia avea ma Tagata Paia Saunia e Elder Peter F. Meurs watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Fuafuaga Tele o le Togiolaina Saunia e Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O A’u o se Atalii o le Atua Faapotopotoga   
A Matou Ō Ea Ia Te Ai? Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Faamanuiaga o le Tapuai Saunia e Bishop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Faamasino Amiotonu Saunia e Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

My Heavenly Father Loves Me Aufaipese a le Tapeneko   
Lotofaafetai i le Aso Sapati Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Come, Ye Thankful People, Come Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Upu Moni o A? Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lead, Kindly Light Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

“Ana Iloa e Outou o A’u” Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Mataupu Faavae a Keriso Saunia e Brian K. Ashton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Auauna Atu Saunia e Elder Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Luga o Mauga Faapotopotoga   
Ne’i Galo ia te Oe Saunia e Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le a Soloiesea e le Atua o Loimata Uma Saunia e Elder Evan A. Schmutz watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E Leai Se Olioli Sili Atu Nai lo le Iloa ua Latou Iloa Saunia e Elder K. Brett Nattress watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I'll Follow Him in Faith Aufaipese a le Tapeneko   
Salamo: O Se Filifiliga Fiafia Saunia e Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faamalosi ia i le Galuega Nei Aufaipese a le Tapeneko