HAMAKY  HijeryHihainoHisintona

Fihaonambe Iray Manontolo

watch
Download
close

Hisintona

 

Lahatsoratra

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivorian’ny Vehivavy Maneran-tany

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Fototra Mafy Orina Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Mameno ny tokantranontsika amin’ny fahazavana sy fahamarinana Nataon’i Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Avy amin’ Andriamanitra ny fianakaviana Nataon’i Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny fianakaviana dia tendrin’Andriamanitra Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

La joie règne au foyer Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Mpiaro ilay Fanambarana momba ny Fianakaviana Nataon’i Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tamba-kira ahitana fihirana maromaro hiraina misesy Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ilay Mpampionona Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

fivoriana sabotsy maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Vers Sion, Cité Promise Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Gloire au Dieu tout-puissant Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

“Tsy izao va no fifadian-[kanina] izay ankasitrahako?” Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Have I Done Any Good? Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny drafitry ny fahasambarana Nataon’ny Filoha Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Hiara-hivoatra isika Nataon’i Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

An-tendrombohitra Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Fanoharana momba ilay mpamafy voa Nataon’ny Loholona Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Safidio ny hino Nataon’ny Loholona L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Venez à Jésus! Il vous appelle Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Nahoana no manan-danja ny fanambadiana sy ny fianakaviana—Na aiza na aiza eto amin’izao tontolo izao Nataon’ny Loholona L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Oui, je crois en Christ Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Sabotsy Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Louange à Dieu Amboarampeo mitambatra avy amin’ny Tsatòkan’ny Tanora Tokan-tena ao amin’ny faritanin’i Davis sy Weber. watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ny Fiangonana Atolotry ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tatitry ny Departemantan’ny Fanamarinana ny Fampiasam-bolan’ny Fiangonana, 2014 Natolotr’i Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tatitra momba ny antontan’isa ho an’ny taona 2014 Natolotr’i Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Endrey Mahagaga Ahy Amboarampeo mitambatra avy amin’ny Tsatòkan’ny Tanora Tokan-tena ao amin’ny faritanin’i Davis sy Weber. watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Noho izany izy ireo dia nampangina ny tahony Nataon’ny Loholona David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Nahoana no ilaina ny manambady sy manorina fianakaviana? Nataon’ny Loholona D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Misaotra Anao noho ny Mpaminany Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny feon-kiran’ny filazantsara Nataon’ny Loholona Wilford W. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Manohy miezaka ny Olomasin’ny Andro Farany Nataon’ny Loholona Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tena feno hatsarana ary tsy mba mamitaka Nataon’ny Loholona Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny Tompo no fahazavako Nataon’ny Loholona Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ndao Handroso Hatrany Amboarampeo mitambatra avy amin’ny Tsatòkan’ny Tanora Tokan-tena ao amin’ny faritanin’i Davis sy Weber. watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

General Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Sois Loué pour ces Collines Amboarampeon’ny fisoronana avy ao amin’ny Oniversiten’i Brigham Young watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Amboarampeon’ny fisoronana avy ao amin’ny Oniversiten’i Brigham Young watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Taranaka tanora tsara indrindra Nataon’ny Loholona M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Eny, afaka mandresy isika ary handresy! Nataon’ny Loholona Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny maha-ray—anjarantsika mandrakizay Nataon’i Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Peuples du monde, écoutez donc! Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny amin’ny hoe tsisy fitaka Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny fisoronana sy ny vavaka ataon’ny tena manokana Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny Fisoronana—fanomezam-pahasoavana masina Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Maître la tempête lance Amboarampeon’ny fisoronana avy ao amin’ny Oniversiten’i Brigham Young watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Maraina

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Hosanna Au Grand Roi! Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Chantons tous, pleins d’allégresse Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Consider the Lilies Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ireo fitahiana avy amin’ny tempoly Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Miverina amin’ny finoana Nataon’i Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Mikatsaka ny Tompo Nataon’ny Loholona José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Velona ny Mpanavotra Ahy Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Mbola mahagaga anareo ve izany? Nataon’ny Eveka Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Miandry ilay nania Nataon’ny Loholona Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

[Fahamarinana,] fitiavana, famindrampo, no tafaraka soa Nataon’ny Loholona Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Jésus est ressuscité Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny fanomezam-pahasoavan’ny famindrampo Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tafatsangana i Kristy Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

HAMAKY  HijeryHihainoAtao printyHisintona

Fivoriana Alahady Tolakandro

watchlisten 
Download
close

Hisintona

 

Horonan-tsary

Feo

Il Vit, Mon Rédempteur Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Il envoya son Fils aimé Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Miaro ny fahafahana misafidy, miaro ny zom-pahafahana misafidy ny finoana Nataon’ny Loholona Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Mijanòna eo akaikin’ilay hazo Nataon’ny Loholona Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ny fomba fijery mandrakizay raketin’ny filazantsara Nataon’ny Loholona Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O viens, toi, Roi des rois Ny daholobe watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ho Tonga anie ny Fanjakanao Nataon’ny Loholona Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Raha ho tompon’andraikitra ianareo Nataon’ny Loholona Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Raconte-moi les histoires de Jésus Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Maroa fara sy mihabetsaha, ary mampanompoa ny tany Nataon’ny Loholona Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Fahafinaretana ny Sabata Nataon’ny Loholona Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Seigneur, je te suivrai Amboarampeon’ny Tabernakely Môrmôna watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio