FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Faavae Malosi Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faatumu o Tatou Aiga i le Malamalama ma le Upumoni Saunia e Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Aiga e Ou Le Atua Saunia e Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Aiga ua Faauuina e le Atua Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Tagata e Puipuia le Folafolaga o le Aiga Saunia e Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Viiga Suifefiloi Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Lē Faamafanafana Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Mamalu i le Atua Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

“E Le o Lenei Ea le Anapogi Ou te Loto I Ai?” Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ua Ou Faia ‘Ea se Lelei? Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Fuafuaga o le Fiafia Saunia e Peresitene Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le A Tatou O Ae Faatasi i Luga Saunia e Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

I Luga o Mauga Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Faataoto o le Lūlū Saito Saunia e Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Filifili e Talitonu Saunia e Elder L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Mai ia Iesu Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Aisea e Taua ai le Faaipoipoga ma le Aiga—I Soo se Mea i le Lalolagi Saunia e Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ou Te Talitonu ia Iesu Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Praise to the Lord, the Almighty Aufaipese Tuufaatasi mai Siteki a YSA i Eria o Davis ma Weber watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Fofogaina e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Lipoti a le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia, 2014 Fofogaina e Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Lipoti Faafuainumera, 2014 Fofogaina e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ou Te Tu Ma Ofo Aufaipese Tuufaatasi mai Siteki a YSA i Eria o Davis ma Weber watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Lea Na Latou Faafilemu Ai Lo Latou Matata’u Saunia e Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Aisea e Faaipoipo Ai, Aisea e Fai ai se Aiga Saunia e Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Viia Oe, Le Atua Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Musika o le Talalelei Saunia e Elder Wilford W. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Le Au Paia o Aso e Gata Ai, Taumafai Pea Saunia e Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Lelei Moni Lava ma Aunoa ma le Faa’ole’ole Saunia e Elder Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Alii o Lo’u Malamalama Ia Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faamalosi ia i le Galuega Nei Aufaipese Tuufaatasi mai Siteki a YSA i Eria o Davis ma Weber watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Mo Le Malosi o Mauga Aufaipese a le Au Perisitua mai le Iunivesite o Polika Iaga watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Aufaipese a le Au Perisitua mai le Iunivesite o Polika Iaga watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Tupulaga Silisili o Talavou Matutua Saunia e Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ioe, Tatou Te Mafaia ma O Le A Tatou Manumalo! Saunia e Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tulaga Faaletama—O Lo Tatou Taunuuga e Faavavau Saunia e Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faalogo, Nuu Uma! Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

E Faatatau i le Faamaoni Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Perisitua ma le Tatalo Patino Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Perisitua-o se Meaalofa Paia Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Matai e, Ua Sou le Vasa Aufaipese a le Au Perisitua mai le Iunivesite o Polika Iaga watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ua Toetu mai o Ia Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Consider the Lilies Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faamanuiaga o le Malumalu Saunia e Peresitene Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Toe Fo’i i le Faatuatua Saunia e Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Saili Atu i le Alii Saunia e Elder José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ua Ou Iloa Lo’u Faaola Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Pe O Ofoofogia Pea Ea ia te Oe? Saunia e Epikopo Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faatalitali mo le Atalii Faamaumau Oa Saunia e Elder Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Pe a Faatasia le Faamasino Tonu, Alofa ma le Alofa Mutimutivale Saunia e Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ua Toetu Iesu Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Meaalofa o le Alofatunoa Saunia e Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ua Toe Tu Mai le Alii Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Loo Soifua Lo’u Faaola Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Na Ia Auina Mai Lona Alo Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faasaoina o le Faitalia, Puipuia o le Saolotoga o Tapuaiga Saunia e Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tumau i le Laau Saunia e Elder Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Vaaiga e Faavavau i le Talalelei Saunia e Elder Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Le Tupu o Tupu, Afio Mai Faapotopotoga watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Oo Mai Lou Malo Saunia e Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Afai O Le A E Tali Atu Saunia e Elder Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ta’u Mai Tala ia Iesu Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Fanafanau, Uluuluola, ma Faato’a le Lalolagi Saunia e Elder Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Sapati o Se Aso Fiafia Saunia e Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faaola e, ia 'Ou Alofa Aufaipese a le Tapeneko watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio