อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคการประชุมใหญ่สตรี

watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watch
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

  เชอริล เอ. เอสพลิน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

  แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

ครอบครัวได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

  บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

เมดเลย์เพลงสวด Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

  ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง