LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
Download
close

Download

 

Fakamatalá

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

fakataha ʻo e pongipongi tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Vakai ʻe Kāingá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Talitali Lelei ki he Konifelenisí Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

ʻE Saione ʻi ʻOlunga Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ko e ʻUhinga ʻo ʻEtau ʻAmanaki Leleí Fai ʻe Palesiteni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Ko Hai ʻOkú Ke Fakafofongaʻí? Fai ʻe ʻEletā Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Sākalamēnití—ko ha Fakafoʻou maʻá e Laumālié Fai ʻe Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

ʻE Sihova Haofaki Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Uouangataha ʻi he Fakahaofí Fai ʻe ʻEletā Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tauʻatāina ʻo Taʻengata, ke Fili Maʻanautolu Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Fakaongo ʻAki Hoku Lotó Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ko Hono Maʻu ha Fakamoʻoni ʻo e Māmá mo e Moʻoní Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

From All That Dwell below the Skies Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Arise, O God, and Shine Kuaea fakatahataha mei he ngaahi Siteiki ʻi Tooele, Granstville, mo e Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

ʻOku Moʻui Hoku Huhuʻí Kuaea fakatahataha mei he ngaahi Siteiki ʻi Tooele, Granstville, mo e Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ko e ʻOfa mo Feohi mo e Niʻihi Kehé Neongo e Faikehekehé Fai ʻe ʻEletā Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Siosefa Sāmita Fai ʻe ʻEletā Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Mātuʻá: Tefitoʻi Kau Faiako ʻo e Ongoongoleleí ki Heʻenau Fānaú Fai ʻe Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ko e Hū Lototoʻa Atu ki he ʻAfioʻanga ʻo e ʻOtuá Fai ʻe ʻEletā Jörg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

ʻIo ʻEiki, Te u Muimui ki he ʻAfioná Fai ‘e Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

ʻIkai ko e Kau Kolekole Kotoa pē Kitautolu? Fai ʻe ʻEletā Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Ko e Maʻu ʻo e Nonga Tuʻuloá mo e Langa ʻo e Ngaahi Fāmili Taʻengatá Fai ʻe ʻEletā L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Afe Mai Kuo Poʻuli Kuaea fakatahataha mei he ngaahi Siteiki ʻi Tooele, Granstville, mo e Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

fakataha lakanga fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Rise Up, O Men of God Kuaea ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí mei he Senitā Akoʻanga Fakafaifekau ʻi Polovó watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Metilī ʻa e Kau Faifekaú Kuaea ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí mei he Senitā Akoʻanga Fakafaifekau ʻi Polovó watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Fili Fakapotopoto Fai ʻe ʻEletā Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

ʻOku Ou ʻIloʻi ʻa e Ngaahi Meʻá ni Fai ʻe ʻEletā Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Ko e Fono ‘o e ‘Aukaí: Ko ha Fatongia Fakatāutaha ke Tokangaʻi ʻa e Masivá mo e Faingataʻaʻiá Fai ʻe Pīsope Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Fakamālō ki he ʻOtua Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

“ʻEiki, Ko Au Ia?” Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Ko e Lakanga Fakataulaʻeiki Teuteuʻangá Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tataki Lelei ki ʻApi Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

ʻA Kimoutolu ʻa e Kau Faifekaú Kuaea ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí mei he Senitā Akoʻanga Fakafaifekau ʻi Polovó watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sing Praise to Him Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

ʻOku Mau Fakamālō Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ko e Hokohoko ʻo e Fakahaá Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Ko Hono Poupouʻi ʻo e Kau Palōfitá Fai ʻe ʻEletā Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Moʻui ʻo Fakatatau mo e Lea ‘a e Kau Palōfitá Fai ʻe Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Haʻu ʻe Fānau ʻa e ʻEiki Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Moʻui Taʻengatá—ke ʻIloʻi ʻEtau Tamai Hēvaní mo Hono ʻAlo ko Sīsū Kalaisí Fai ʻe ʻEletā Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Ko e Sākalamēnití mo e Fakaleleí Fai ʻe ʻEletā James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Softly and Tenderly Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Fakakaukau ki he ʻAlunga ʻo Ho Vaʻé Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻunga Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lo, the Mighty God Appearing Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Nofomaʻu ʻi he Vaká pea Piki ke Maʻu! Fai ʻe ʻEletā M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Fakamuʻomuʻa Hoʻo Ngāueʻi e Tuí Fai ʻe ʻEletā Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

ʻOku ʻi ai Ha Palani e ʻEikí Maʻatautolu! Fai ʻe ʻEletā Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tānaki Ho Ngaahi Tāpuakí Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ko e Tohí Fai ʻe ʻEletā Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Ko ʻEtau Ngāueʻofa Fakatāutahá Fai ʻe ʻEletā Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Fānau Au ʻa e ʻOtuá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Fili Fakapotopoto Fai ʻe ʻEletā Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Haʻu ʻo Mamata Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Kae ʻOua ke Tau Toe Fakataha Mai Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

‘Oku Mau Lotua ʻa e Palōfitá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

General Women's Session

watchlisten 
Download
close

Download

 

Ongó

On This Day of Joy and Gladness Kuaea Fakatahataha ʻa e Palaimelí, Kau Finemuí, pea mo e Fineʻofá mei he ngaahi siteiki ʻi Magna, Hunter mo Taylorsville watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

ʻOku ou Saiʻia he Sio ki he Temipalé Kuaea ʻa e Fānau Kōleá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Mateuteu ʻi ha Founga ʻOku Taʻeʻiloa Fai ʻe Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Himi Medley Kuaea Fakatahataha ʻa e Palaimelí, Kau Finemuí, pea mo e Fineʻofá mei he ngaahi siteiki ʻi Magna, Hunter mo Taylorsville watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ngaahi ʻOfefine Fuakava ʻo e ʻOtuá Fai ʻe Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Fakamatala Fakavitioó Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ko Hono Vahevahe Hoʻo Māmá Fai ʻe Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Fānau Au ʻa e ʻOtuá Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ko Hono Moʻui Fiefia ʻAki e Ongoongoleleí Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Let Zion in Her Beauty Rise Kuaea Fakatahataha ʻa e Palaimelí, Kau Finemuí, pea mo e Fineʻofá mei he ngaahi siteiki ʻi Magna, Hunter mo Taylorsville watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio