ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
Download
close

Tải Xuống

 

Văn Bản

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

phiên họp sáng thứ bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Morning Breaks Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Cao trên Đỉnh Núi Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em đến Tham Dự Đại Hội Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Beautiful Zion, Built Above Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Lý Do về Niềm Hy Vọng của Chúng Ta Bài của Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Chúng Ta Nên Tập Trung vào Điều Gì? Bài của Anh Cả Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tiệc Thánh—một Sự Đổi Mới cho Tâm Hồn Bài của Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Guide Us, O Thou Great Jehovah Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Giải Cứu trong Tình Đoàn Kết Bài của Anh Cả Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Được Tự Do Mãi Mãi, Tự Hành Động Lấy Một Mình Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

If I Listen with My Heart Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Nhận Được một Chứng Ngôn về Ánh Sáng và Lẽ Thật Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

From All That Dwell below the Skies Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Arise, O God, and Shine Ca Đoàn Phối Hợp từ Các Giáo Khu ở Tooele, Grantsville, và Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Henry B. Eyring trình bày watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống Ca Đoàn Phối Hợp từ Các Giáo Khu ở Tooele, Grantsville, và Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Yêu Mến Những Người Khác và Chấp Nhận Những Dị Biệt Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Joseph Smith Bài của Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Các Bậc Cha Mẹ: Những Người Giảng Dạy Phúc Âm Chính của Con Cái Họ Bài của Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Đến Gần Ngai của Thượng Đế với Sự Tin Tưởng Bài của Anh Cả Jörg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Chúa Đi Đâu Tôi Sẽ Theo Đó Bài của Anh Cả Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Chẳng Phải Chúng Ta Toàn Là Những Kẻ Hành Khất Cả Hay Sao? Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tìm Kiếm Sự Bình An Lâu Dài và Xây Đắp Gia Đình Vĩnh Cửu Bài của Anh Cả L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Abide With Me; 'Tis Eventide Ca Đoàn Phối Hợp từ Các Giáo Khu ở Tooele, Grantsville, và Stansbury Park watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

phiên họp chức tư tế

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rise Up, O Men of God Ca Đoàn Chức Tư Tế từ Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo Provo watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Liên Khúc Các Bài Hát của Người Truyền Giáo Ca Đoàn Chức Tư Tế từ Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo Provo watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Hãy Chọn Lựa Một Cách Khôn Ngoan Bài của Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tự Mình Biết Được Những Điều Này Bài của Anh Cả Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Luật Nhịn Ăn: Một Trách Nhiệm Cá Nhân để Chăm Sóc Người Nghèo Khó và Túng Thiếu Bài của Giám Trợ Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

“Lạy Chúa, Có Phải Tôi Không?” Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Chức Tư Tế Dự Bị Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Được Hướng Dẫn Trở Về Nhà An Toàn Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Ye Elders of Israel Ca Đoàn Chức Tư Tế từ Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo Provo watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sing Praise to Him Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ca Khen Người Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Sự Mặc Khải Liên Tục Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tán Trợ Các Vị Tiên Tri Bài của Anh Cả Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Sống Theo Những Lời Nói của Các Vị Tiên Tri Bài của Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Cuộc Sống Vĩnh Cửu—Là Biết Được Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô Bài của Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tiệc Thánh và Sự Chuộc Tội Bài của Anh Cả James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Softly and Tenderly Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Hãy Ban Bằng Cái Nẻo của Chân Con Đi Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lo, the Mighty God Appearing Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Hãy Ở trong Thuyền và Bám Chặt! Bài của Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Hãy Đặt Việc Sử Dụng Đức Tin Làm Ưu Tiên Hàng Đầu của Các Anh Chị Em Bài của Anh Cả Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Chúa Có một Kế Hoạch cho Chúng Ta! Bài của Anh Cả Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Đếm Các Phước Lành Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Cuốn Sách Bài của Anh Cả Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Các Giáo Vụ Cá Nhân của Chúng Ta Bài của Anh Cả Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tôi Là Con Đức Chúa Cha. Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Chớ Coi Thường Những Gì Thiêng Liêng Bài của Anh Cả Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Hãy Đến Xem Bài của Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

We Ever Pray for Thee Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Trung Ương của Phụ Nữ

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

On This Day of Joy and Gladness Ca Đoàn Phối Hợp Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, và Hội Phụ Nữ từ các giáo khu ở Magna, Hunter, và Taylorsville watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tôi Thích được Thấy Đền Thờ Ca Đoàn Thiếu Nhi Hàn Quốc watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Chuẩn Bị Sẵn Bằng một Cách Thức Chưa Từng Có Bài của Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Liên Khúc Thánh Ca Ca Đoàn Phối Hợp Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, và Hội Phụ Nữ từ các giáo khu ở Magna, Hunter, và Taylorsville watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Các Con Gái Giao Ước của Thượng Đế Bài của Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Phần Trình Bày Video: Đền Thờ Thánh Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Chia Sẻ Ánh Sáng của Các Chị Em Bài của Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Tôi Là Con Đức Chúa Cha. Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Vui Sống theo Phúc Âm Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Texto

Let Zion in Her Beauty Rise Ca Đoàn Phối Hợp Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, và Hội Phụ Nữ từ các giáo khu ở Magna, Hunter, và Taylorsville watchlisten 
Download
close

Descargar

 

Video

Audio