LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
LEXO  ShikoDëgjoShkarko

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eni, F’mij’ të Zotit Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Potpuri Himnesh Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Discovering the Divinity Within Rozmari M. Uiksom watch 
As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Mother in Israel kisha e jezu krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme watch 
Worthy of Our Promised Blessings Linda S. Reeves watch 
Sisters in Zion kisha e jezu krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme watch 
Here to Serve a Righteous Cause Karol F. Mek-Konki watch 
Dearest Children, God Is Near You Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

A Summer with Great-Aunt Rose Presidenti Diter F. Uhtdorf watch 
Go Forth with Faith [Shko Përpara me Besim] Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

sesioni i paradites të së shtunës

watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Press Forward, Saints [Ecni Përpara, Shenjtorë] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Guide Us, O Thou Great Jehovah [Udh’hiqna, O i Madh Jehova] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I Know That My Savior Loves Me [E Di se Shpëtimtari Im më Do] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Diter F. Uhtdorf watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku M. Rasëll Ballard watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Riçard J. Meinis watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Falemi, Zot, për Profetin Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Nill F. Mariot watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Larry R. Lawrence watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Precious Savior, Dear Redeemer Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Kuentin L. Kuk watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eni Shenjtorë Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Presidenti Henri B. Ajring watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Potpuri Himnesh Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Robert D. Hejls watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Xhefri R. Holland watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Come, Follow Me [Ejani, Më Ndiqni] Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Bradley D. Foster watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Hugo Montoya watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Vern P. Stanfill watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder James B. Martino watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Dallin H. Ouks watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

General Priesthood Session

watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Let Zion in Her Beauty Rise [Sioni n’Bukuri Le t’Ngrihet] Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Jesus, the Very Thought of Thee [Jezus, Vetë Mendimi për Ty] Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Nil L. Andersen watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Randall K. Bennett watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Praise to the Lord, the Almighty [Lavdi Zotit, të Plotfuqishmit] Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Diter F. Uhtdorf watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Henri B. Ajring watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lord, I Would Follow Thee [Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek] Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Tomas S. Monson watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Arise, O God, and Shine [Ngrihu, O Per’ndi, e Shkëlqe] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shëlbues i Izraelit Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

If the Savior Stood Beside Me Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Tomas S. Monson watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Ronald A. Rasband watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Gary E. Stevenson  listen
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Dejl G. Renlund watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Sa i Fortë një Themel Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  President Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Gregory A. Schwitzer watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Claudio R. M. Costa watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

There is Sunshine in My Soul Today [Ka Dritë Dielli në Shpirtin Tim Sot] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Henri B. Ajring watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

The Spirit of God Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Praise the Lord with Heart and Voice [Lëvdoni Zotin me Zemër dhe Zë] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Our God Is a God of Love Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku D. Tod Kristoferson watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Devin G. Durrant watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Von G. Keetch watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Karol M. Stivens watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Allen D. Haynie watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Kim B. Clark watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Koiçi Aojagi watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Put Your Shoulder to the Wheel [Vërini Shpatullat Punës] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Dejvid A. Bednar watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Love One Another Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri