LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
LEXO  ShikoDëgjoShkarko

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eni, F’mij’ të Zotit Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Potpuri Himnesh Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Discovering the Divinity Within Rozmari M. Uiksom watch 
As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Mother in Israel kisha e jezu krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme watch 
Worthy of Our Promised Blessings Linda S. Reeves watch 
Sisters in Zion kisha e jezu krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme watch 
Here to Serve a Righteous Cause Karol F. Mek-Konki watch 
Dearest Children, God Is Near You Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

A Summer with Great-Aunt Rose Presidenti Diter F. Uhtdorf watch 
Go Forth with Faith [Shko Përpara me Besim] Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

sesioni i paradites të së shtunës

watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Press Forward, Saints [Ecni Përpara, Shenjtorë] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Guide Us, O Thou Great Jehovah [Udh’hiqna, O i Madh Jehova] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I Know That My Savior Loves Me [E Di se Shpëtimtari Im më Do] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Diter F. Uhtdorf watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku M. Rasëll Ballard watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Riçard J. Meinis watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Falemi, Zot, për Profetin Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Nill F. Mariot watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Larry R. Lawrence watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Precious Savior, Dear Redeemer Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Kuentin L. Kuk watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eni Shenjtorë Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Zëri

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Presidenti Henri B. Ajring watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Zëri

Potpuri Himnesh Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Robert D. Hejls  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

  Plaku Xhefri R. Holland  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

Come, Follow Me [Ejani, Më Ndiqni] Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Zëri

  Elder Bradley D. Foster  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

  Elder Hugo Montoya  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

  Elder Vern P. Stanfill  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

  Elder James B. Martino  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

  Plaku Dallin H. Ouks  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

General Priesthood Session

 listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

Let Zion in Her Beauty Rise [Sioni n’Bukuri Le t’Ngrihet] Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Jesus, the Very Thought of Thee [Jezus, Vetë Mendimi për Ty] Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Plaku Nil L. Andersen  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

  Elder Randall K. Bennett  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

Praise to the Lord, the Almighty [Lavdi Zotit, të Plotfuqishmit] Salla watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Diter F. Uhtdorf  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

  Presidenti Henri B. Ajring  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

Lord, I Would Follow Thee [Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek] Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

  Presidenti Tomas S. Monson  listen
Download
close

Shkarko

 

Zëri

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

  
Arise, O God, and Shine [Ngrihu, O Per’ndi, e Shkëlqe] Kori Mormon i Tabernakullit
Shëlbues i Izraelit Kori Mormon i Tabernakullit
If the Savior Stood Beside Me Kori Mormon i Tabernakullit
  Presidenti Tomas S. Monson   
  Plaku Ronald A. Rasband   
  Elder Gary E. Stevenson   
  Plaku Dejl G. Renlund   
Sa i Fortë një Themel Salla
  President Russell M. Nelson   
  Elder Gregory A. Schwitzer   
  Elder Claudio R. M. Costa   
There is Sunshine in My Soul Today [Ka Dritë Dielli në Shpirtin Tim Sot] Kori Mormon i Tabernakullit
  Presidenti Henri B. Ajring   
The Spirit of God Kori Mormon i Tabernakullit