LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Mbledhja e Përgjithshme e Grave

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Have I Done Any Good? [A Kam Bër’ Ndonjë të Mir’?] Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

When We Were Strangers Paraqitje me Material Filmik watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Potpuri Himnesh Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ai na Kërkon të Jemi Duart e Tij Nga Sheril A. Esplin, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

E Ëmbël Është Puna Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ç’Duhet të Bëjmë? Nga Nill F. Mariot, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I Was a Stranger: Love One Another Paraqitje me Material Filmik watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

“Isha i Huaj” Nga Linda K. Barton, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eja, Më Ndiq Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Vëre Besimin Tënd në Atë Shpirt që Drejton për të Bërë Mirë Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

More Holiness Give Me [“Më Shumë Shenjtëri Më Jep”] Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

How Wondrous and Great [Sa e Mahnitshme dhe e Mrekullueshme] Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eni, F’mij’ të Zotit Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Dashurin’ e Shpëtimtarit Ndiej Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Kudo që Dy a Tre Janë Bashkuar Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Dhurata Udhërrëfyese e një Fëmije Nga Meri R. Durhami, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Unë Jam një Fëmijë i Perëndisë Nga Plaku Donald L. Hallstrom, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Secret Prayer Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ku Janë Çelësat dhe Autoriteti i Priftërisë? Nga Plaku Geri E. Stivenson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Vajosja Shëruese e Faljes Nga Plaku Xhefri R. Dankan watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ji i Përulur Nga Plaku Stiven E. Snou, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

The Lord My Pasture Will Prepare Kori Mormon i Tabernakullit   
“Që t’i Tërheq të Gjithë Njerëzit tek Unë” Nga Plaku Dejll G. Renlund, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Come, Thou Fount of Every Blessing Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Sing Praise to Him [Këndojini Lavdi Atij] Combined Choir from BYU-Idaho   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2015 Paraqitur nga Kevin R. Xhergensen, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Raporti Statistikor, 2015 Paraqitur nga Bruk P. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Israel, Israel, God Is Calling [Izrael, Izrael, Perëndia po Thërret] Combined Choir from BYU-Idaho   
Duke Qëndruar me Udhëheqësit e Kishës Nga Plaku Ronald A. Rasband, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

“Kushdo që i Pranon Ata, më Pranon Mua” Nga Plaku Nil L. Andersen, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Tani Le të Gëzojmë Salla   
Për t’i Shpëtuar: Ne Mund Ta Bëjmë Nga Plaku Mervin B. Arnold, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Vendi i Shenjtë i Rivendosjes Nga Plaku Jairo Macagardi, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Gjithmonë Mbani një Heqje të Mëkateve Tuaja Nga Plaku Dejvid A. Bednar, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Këshillat e Familjeve Nga Plaku M. Rasëll Ballard, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Përgjithshëm i Priftërisë

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

In Hymns of Praise [Me Himne Lëvdimi] Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Qëndroj Plot Habi Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Çmimi i Fuqisë së Priftërisë Nga Presidenti Rasëll M. Nelson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Udhëheqësit Më Të Mëdhenj Janë Ndjekësit Më Të Mëdhenj Nga Stiven W. Ouen, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Come, O Thou King of Kings [Eja, O Ti Mbret i Mbretërve] Salla   
Në Lavdërim të Atyre që Shpëtojnë Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Familjet e Përjetshme Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Një Mirëbesim i Shenjtë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shëlbues i Izraelit Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Let Zion in Her Beauty Rise [Sioni n’Bukuri Le t’Ngrihet] Kori Mormon i Tabernakullit   
The Morning Breaks [Mëngjesi Nis] Kori Mormon i Tabernakullit   
I Will Follow God’s Plan [Do t’Ndjek Planin e Per’ndis’] Kori Mormon i Tabernakullit   
Zgjedhjet Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

You Can Make the Pathway Bright Kori Mormon i Tabernakullit   
A Besoj? Nga Boni L. Oskarson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Një Model për Paqe Nga Peshkopi W. Kristofer Uadell, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Salla   
Etërit Nga Plaku D. Tod Kristoferson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shikojeni Veten Tuaj në Tempull Nga Plaku Kuentin L. Kuk watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Press Forward, Saints [Shkoni Përpara Shenjtorë] Kori Mormon i Tabernakullit   
Ai do t’ju Vendosë mbi Supet e Tij dhe do t’ju Çojë në Shtëpi Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

O Thou Rock of Our Salvation [O Ti Shkëmb i Shpëtimit Tonë] Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Praise to the Lord, the Almighty [Lavdi Zotit, të Plotfuqishmit] Kori Mormon i Tabernakullit   
For I Am Called by Thy Name Kori Mormon i Tabernakullit   
Fryma e Shenjtë Nga Plaku Robert D. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Gjithmonë Kujtojeni Atë Nga Plaku Gerit W. Gong, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Strehimi nga Stuhia Nga Plaku Patrik Kiëron, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Guide Us, O Thou Great Jehovah [Udh’hiqna, O i Madh Jehova] Salla   
Kundërshtim në të Gjitha Gjërat Nga Plaku Dallin H. Ouks, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Fuqia e Perëndishmërisë Nga Plaku Kent F. Riçards, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Dhe Vdekja Nuk Do Të Jetë Më Nga Plaku Pol V. Xhonson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
Nesër Zoti Ka për të Bërë Mrekulli midis Jush Nga Plaku Xhefri R. Holland, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting