LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

watch
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Mbledhja e Përgjithshme e Grave

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eni, F’mij’ të Zotit Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Potpuri Himnesh Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Zbulimi i Hyjnisë Brenda Nesh Nga Rozmari M. Uiksom, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Nëna në Izrael kisha e jezu krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Denja për Bekimet Tona të Premtuara Nga Linda S. Rivs, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Motra në Sion kisha e jezu krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Jemi Këtu për t’i Shërbyer një Kauze të Drejtë Nga Karol F. Mek-Konki, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Dearest Children, God Is Near You [F’mij’ të Dashur, Perëndia është Pran’ Jush] Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Një Verë me Teto Rozën Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Go Forth With Faith [Ec Përpara me Besim] Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Press Forward, Saints [Shkoni Përpara Shenjtorë] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Guide Us, O Thou Great Jehovah [Udh’hiqna, O i Madh Jehova] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

E Di, Shpëtimtari Më Do Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Funksionon në Mënyrë të Mrekullueshme! Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Perëndia Është në Timon Nga Plaku M. Rasëll Ballard, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Gëzimi i të Jetuarit të një Jete të Përqendruar te Krishti Nga Plaku Riçard J. Meinis, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Falemi, Zot, për Profetin Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Dorëzimi i Zemrave Tona Perëndisë Nga Nill F. Mariot, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Çfarë më Mungon Tjetër? Nga Plaku Leri R. Lorens, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Fjala e Këndshme e Perëndisë Nga Plaku Francisko J. Vinjas, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Precious Savior, Dear Redeemer [Shpëtimtar i Shtrenjt’, i Dashur] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Rregullt dhe Sipas Modës së Bristolit: Jini të Denjë për në Tempull – në Kohë të Mira dhe në Kohë të Këqija Nga Plaku Kuentin L. Kuk, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eni Shenjtorë Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Beautiful Savior [I Buk’ri Shpëtimtar] Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Henri B. Eyring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Potpuri Himnesh Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Përballja me Sfidat e Botës së Sotme Nga Plaku Robert D. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ja Nëna Jote Nga Plaku Xhefri R. Holland, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Eja, Më Ndiq Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Nuk Është Kurrë Tepër Herët dhe Nuk Është Kurrë Tepër Vonë Nga Plaku Bredli D. Foster, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Vënë në Provë dhe të Tunduar – por të Ndihmuar Nga Plaku Hugo Montoia, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Zgjidheni Dritën Nga Plaku Vern P. Stenfill, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Kthehuni tek Ai dhe Përgjigjet Do Të Vijnë Nga Plaku Xhejms B. Martino, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Forcuar nga Shlyerja e Jezu Krishtit Nga Plaku Dallin H. Ouks, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Përgjithshëm i Priftërisë

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Let Zion in Her Beauty Rise [Sioni n’Bukuri Le t’Ngrihet] Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Jesus, the Very Thought of Thee [Jezus, Vetë Mendimi për Ty] Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Besimi Nuk Vjen nga Rastësia, por nga Zgjedhja Nga Plaku Nil L. Andersen, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Hapi Juaj Vijues Nga Plaku Randall K. Benet, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Praise to the Lord, the Almighty [Lavdi Zotit, të Plotfuqishmit] Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Mos Ki Frikë, Vetëm Ki Besim Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ju Nuk Jeni të Vetëm në Punë Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lord, I Would Follow Thee [Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek] Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Zbatojini Urdhërimet Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Arise, O God, and Shine [Ngrihu, O Per’ndi, e Shkëlqe] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shëlbues i Izraelit Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

If the Savior Stood Beside Me [Në Prani të Shpëtimtarit] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Jini një Shembull dhe një Dritë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Qëndroj Plot Habi Nga Plaku Ronald A. Rasband, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Vërtetat e Qarta dhe të Çmueshme Nga Plaku Geri E. Stivenson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Nëpërmjet Syve të Perëndisë Nga Plaku Dejll G. Renland, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Sa i Fortë një Themel Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Një Lutje drejtuar Motrave të Mia Nga Presidenti Rasëll M. Nelson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lëreni Trombën e Mprehtë të Tingëllojë Nga Plaku Gregori A. Shvicer, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Se Gjithmonë e Kujtojnë Atë Nga Plaku Klaudio R. M. Kosta, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

There is Sunshine in My Soul Today [Ka Dritë Dielli në Shpirtin Tim Sot] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Fryma e Shenjtë si Shoqëruesi Juaj Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shpirti i Perëndisë Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Praise the Lord with Heart and Voice [Lëvdoni Zotin me Zemër dhe Zë] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Our God Is a God of Love [Perëndia Yn’ Ësht’ Perëndi Dashurie] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Përse Kisha Nga Plaku D. Tod Kristoferson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Zemra Ime i Përsiat Ato Vazhdimisht Nga Devin G. Durrant, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Bekuar dhe Të Lumtur Janë Ata Që i Zbatojnë Urdhërimet e Perëndisë Nga Plaku Von G. Kiç, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

“Nëse Më Doni, Zbatoni Urdhërimet e Mia” Nga Karol M. Stivens, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Rejoice, the Lord Is King! [Gëzohuni, Zoti Është Mbret!] Salla watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Kujtojmë në Cilin Kemi Besuar Nga Plaku Alen D. Hejni, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Sy për të Parë dhe Veshë për të Dëgjuar Nga Plaku Kim B. Klark, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Qëndro në Udhën Tënde Nga Plaku Koiçi Aojagi, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Put Your Shoulder to the Wheel [Vërini Shpatullat Punës] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të “Zgj[edhur] për të Dhënë Dëshmi për Emrin Tim” Nga Plaku Dejvid A. Bednar, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Love One Another [Doni Njëri-Tjetrin] Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri