LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Përgjithshëm i Grave

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
If I Listen with My Heart [Nëse me Zemër Dëgjoj] Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Unë do ta Sjell Dritën e Ungjillit në Shtëpinë Time Nga Xhin B. Bingam, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Mësuesi Shërues Nga Karol M. Stivens, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Hovni në Forcë, Motra në Sion Nga Boni L. Oskarson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Sa i Fortë një Themel Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Kati i Katërt, Dera e Fundit Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

E Di se Rron Shëlbuesi Im Salla   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

E Ëmbël Është Puna Kori Mormon i Tabernakullit   
With Songs of Praise Kori Mormon i Tabernakullit   
O sa i Madh Plani i Perëndisë Tonë! Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Të Falemi, Zot, për Profetin Kori Mormon i Tabernakullit   
“Eja, e Më Ndiq” duke Ushtruar Dashurinë dhe Shërbimin e Krishterë Nga Plaku Robert D. Hejls, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Dëshira e Sinqertë e Shpirtit Nga Karol F. Mek-Konki, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shëlbues i Izraelit Salla   
“Një Shikues të Zgjedhur do të Ngre Unë” Nga Plaku Krejg C. Kristensen, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Zoti Jezu Krisht na Mëson të Lutemi Nga Plaku Huan A. Uceda, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

A Jam Mjaftueshëm i Mirë? A do t’ia Dal? Nga Plaku J. Devn Kornish, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Take Time to be Holy Kori Mormon i Tabernakullit   
Një Dëshmitar i Perëndisë Nga Plaku Nil L. Andersen, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Shtunës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

pagëzimi Combined Choir from From Missionary Training Center   
“Të Guximshëm në Dëshminë e Jezusit” Nga Plaku Kuentin L. Kuk, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shihni te Libri, Shihni te Zoti Nga Plaku Geri E. Stivenson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Called to Serve [Thirrur na Kanë] Salla   
“Qëndroni në Dashurinë Time” Nga Plaku D. Tod Kristoferson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Për Zhvillimin dhe të Mësuarit Tonë Shpirtëror Nga Plaku W. Mark Baset, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Jini Ambiciozë për Krishtin Nga Plaku Kazuhiko Jamashita, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Ndarja e Ungjillit të Rivendosur Nga Plaku Dallin H. Ouks, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Hope of Israel [Shpresë e Izraelit] Combined Choir from From Missionary Training Center   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Përgjithshëm Priftërisë

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Ye Elders of Israel [Ju Pleq t’Izraelit] Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Dashuri në Shtëpi Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Emisarë për Kishën Nga Plaku Xhefri R. Holland, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Te Libri Ka Fuqi Nga Plaku LeGrand R. Kurtis i Riu, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Tani Le të Gëzojmë Salla   
Mësoni nga Alma dhe Amuleku Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Që Ai të Mund të Forcohet Gjithashtu Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Parime dhe Premtime Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

You Can Make the Pathway Bright Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Paradites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

My Redeemer Lives [Shëlbuesi Im Jeton] Kori Mormon i Tabernakullit   
In Hymns of Praise [Me Himne Lëvdimi] Kori Mormon i Tabernakullit   
Shtegu i Përsosur drejt Lumturisë Nga Presidenti Tomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Gëzimi dhe Mbijetesa Shpirtërore Nga Presidenti Rasëll M. Nelson, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

On This Day of Joy and Gladness [Në K’të Dit’ Hareje dhe G’zimi] Kori Mormon i Tabernakullit   
Sakramenti Mund të Na Ndihmojë të Bëhemi të Shenjtë Nga Plaku Piter F. Mërs watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Plani i Madh i Shëlbimit Nga Linda S. Rivs, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Unë Jam një Fëmijë i Perëndisë Salla   
Te Kush të Shkojmë? Nga Plaku M. Rasëll Ballard, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Bekimet e Adhurimit Nga Peshkopi Din M. Dejvis, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Gjykatësi i Drejtë Nga Plaku Lin G. Robins, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

My Heavenly Father Loves Me Kori Mormon i Tabernakullit   
Mirënjohje në Ditën e Shabatit Nga Presidenti Henri B. Ajring, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Come, Ye Thankful People, Come Kori Mormon i Tabernakullit   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sesioni i Pasdites të së Dielës

watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Oh Say, What is Truth? Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lead, Kindly Light Kori Mormon i Tabernakullit watchlisten 
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

“Po Të Më Kishit Njohur” Nga Plaku Dejvid A. Bednar, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Doktrina e Krishtit Nga Brajën K. Ashton, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Shërbeni Nga Plaku Karl B. Kuk, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Lart në Majën e Malit Salla   
Në Mënyrë që të Mos Harroni Nga Plaku Ronald A. Rasband, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Perëndia Do Të Fshijë Të Gjithë Lotët Nga Plaku Evan A. Shmuc watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Nuk Ka Gëzim më të Madh sesa të Dimë që Ata e Dinë Nga Plaku K. Bret Natres, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

I'll Follow Him in Faith Kori Mormon i Tabernakullit   
Pendimi: Një Zgjedhje e Gëzueshme Nga Plaku Dejll G. Renland, watchlistenprint
Download
close

Shkarko

 

Video

Zëri

Punës Le t’i Vihemi Kori Mormon i Tabernakullit