SOMA  TazamaSikilizaPakua

Mkutano Mzima

watch
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Mkutano Mkuu wa Wanawake

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

How Firm a Foundation Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kujaza Nyumba Zetu na Nuru na Kweli Na Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Familia Ni ya Mungu Na Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Familia imetakaswa na Mungu Kanisa La Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kutoka Makaazi ya Watakatifu Nyimbo za Furaha Husikika Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Watetezi wa Tangazo la Familia Na Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wimbo Mseto Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mfariji Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Guide Us, O Thou Great Jehovah Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Utukufu kwa Mungu aliye Juu Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

“Je, Saumu Niliyoichagua, Siyo ya Namna Hii?” Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Have I Done Any Good? Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mpango wa Furaha Na Rais Boyd  K Packer watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tutapaa Pamoja Na Linda  K. Burton watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

High on the Mountain Top Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mithali ya Mpanzi Na Mzee Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Chagua Kuamini Na Mzee L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come Unto Jesus Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kwa nini Ndoa na Familia ni Muhimu – Kote Ulimwenguni Na Mzee L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Believe in Christ Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Praise to the Lord, the Almighty Kwaya ya Pamoja kutoka Vigingi vya Vijana wa Davis na Weber Counties watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuidhinishwa kwa Maafisa wa Kanisa Imewasilishwa na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Idara ya Ukaguzi ya Kanisa, 2014 Ikiwasilishwa na Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Takwimu, 2014 Imewasilishwa na Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Stand All Amazed Kwaya ya Pamoja kutoka Vigingi vya Vijana wa Davis na Weber Counties watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kwa hivyo Wakatuliza Woga Wao Na Mzee David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kwa Nini Ndoa, Kwa Nini Familia Na Mzee D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

We Thank Thee, O God, for a Prophet Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Muziki wa Injili Na Mzee Wilford W. Andersen watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Watakatifu wa Siku za Mwisho Endeleeni Kujaribu Na Mzee Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ni Wazuri na Hawana Hila Na Mzee Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Bwana ni Nuru Yangu Na Mzee Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Us All Press On Kwaya ya Pamoja kutoka Vigingi vya Vijana wa Davis na Weber Counties watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

General Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

For the Strength of the Hills Kwaya ya Ukuhani kutoka Chuo Kikuu cha Brigham Young watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

On This Day of Joy and Gladness Kwaya ya Ukuhani kutoka Chuo Kikuu cha Brigham Young watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kizazi Kikuu cha Vijana Wazima Na Mzee M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ndio,Tunaweza na Tutashinda! Na Mzee Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ubaba---Majaliwa Yetu ya Milele Na Ndugu Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hark, All Ye Nations! Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuhusu kuwa mkweli Na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sala za Ukuhani na Binafsi Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ukuhani---Zawadi Tukufu Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Master, the Tempest Is Raging Kwaya ya Ukuhani kutoka Chuo Kikuu cha Brigham Young watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Rejoice, the Lord Is King! Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

He Is Risen Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Consider the Lilies Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Baraka za Hekalu Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kurejea kwenye Imani Na Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kumtafuta Bwana Na Mzee José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Know That My Redeemer Lives Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Je! Bado ni Nzuri Sana Kwako? Na Askofu GéraldCaussé watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kumsubiri Mwana Mpotevu Na Mzee Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Pale Haki, Upendo, na Rehema Hukutana Na Mzee Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Jesus Has Risen Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kipawa cha Neema Na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Christ the Lord Is Risen Today Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

My Redeemer Lives Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

He Sent His Son Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuhifadhi Haki ya Kujiamulia, Kulinda Uhuru wa Kidini Na Mzee Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kaa karibu na Mti Na Mzee Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mtazamo wa Milele wa Injili Na Mzee Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, O Thou King of Kings Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ufalme Wako Uje Na Mzee Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kama Mtaweza Kuwajibika Na Mzee Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tell Me the Stories of Jesus Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Zaeni, Mkaongezeke, na Muitiishe Nchi Na Mzee Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sabato ni Siku ya Furaha Na Mzee Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Lord, I Would Follow Thee Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti