SOMA  TazamaSikilizaPakua

Mkutano Mzima

watch
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao Kikuu cha Wanawake

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Njooni, Enyi Wana wa Bwana Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wimbo Mseto Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Rosemary M. Wixom watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mama katika Israeli Kanisa La Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kustahili Baraka Zetu Zilizoahidiwa Na Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Akina Dada katika Sayuni Kanisa La Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hapa Kuhudumia Lengo la Haki Na Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Watoto Wapendwa, Mungu Yu Karibu Nanyi Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Majira Ya Joto na Shangazi Mkubwa Rose Na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Endeleeni kwa Imani Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Press Forward, Saints Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Guide Us, O Thou Great Jehovah Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ninajua kuwa Mwokozi ananipenda. Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Inafanya Kazi Vyema! Na Rais Dieter  F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mungu Yuko kwenye Usukani Na Mzee M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Furaha ya Kuishi Maisha ya Kikristo Na Mzee Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

We Thank Thee, O God, for a Prophet Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuridhia Mioyo yetu kwa Mungu Na Neill  F. Marriot watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mimi Nimepungukiwa na Nini? Na Mzee Larry  R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Neno la Kupendeza la Mungu Na Mzee Francisco J. Viñas watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Precious Savior, Dear Redeemer Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Barabara na Safi: Kuwa Mwenye Kustahili Hekaluni—Kwa Nyakati Nzuri Na Nyakati Mbaya Na Mzee Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Come, Ye Saints Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuidhinishwa kwa Maafisa wa Kanisa Kunawasilishwa na Rais Henry  B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wimbo Mseto Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kukabiliana na Changamoto za Ulimwengu wa Leo Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tazama, Mama Yako Na Mzee Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Follow Me Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kamwe Si Mapema Sana na Kamwe Hatujachelewa Sana Na Mzee Bradley D. Foster watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tunajaribiwa na kushawishiwa—lakini tunasaidiwa Na Mzee Hugo Montoya watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Chagua Nuru Na Mzee  Vern P. Stafill watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Elder James B. Martino watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuimarishwa na Upatanisho wa Yesu Kristo Mzee Dallin  H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Mkutano Mkuu wa Ukuhani

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Jesus, the Very Thought of Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Imani Si Bahati Nasibu, bali ni Chaguo Na Mzee Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Hatua Yako Inayofuata Na Mzee Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Praise to the Lord, the Almighty Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Usiogope, Amini Tu Na Rais Dieter  F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Haupo Peke Yako katika Kazi hii Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Lord, I Would Follow Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ziweke Amri Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Arise, O God, and Shine Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Redeemer of Israel Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

If the Savior Stood Beside Me Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Uwe Mfano na Nuru Na Rais Thomas  S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ninashangaa Sana Na Mzee Ronald  A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ukweli ulio Wazi na Wenye Thamani Na Mzee Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kupitia Macho ya Mungu Na Mzee Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

How Firm a Foundation Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ombi kwa Dada zangu Na Rais Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Acha ya Baragumu Ilie Na Mzee Gregory A. Schwitzer watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kwamba Daima Wamkumbuke Yeye Na Mzee Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

There is Sunshine in My Soul Today Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Roho Mtakatifu Kama Mwenza Wako Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

The Spirit of God Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Praise the Lord with Heart and Voice Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Our God Is a God of Love Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kwa nini Kanisa Na Mzee D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Moyo Wangu Huyatafakari Siku Zote Na Devin G. Durrant watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Waliobarikiwa na Wenye Heri ni Wale Wanaoshika Amri za Mungu Na Mzee Von G. Keetch watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

“Mkinipenda, Mtazishika Amri Zangu” Na Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Rejoice, the Lord Is King! Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kumkumbuka Yule Tunayemwamini Na Mzee Allen  D. Haynie watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Macho ya Kuona na Masikio ya Kusikia Na Mzee Kim B. Clark watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Shikilia Njia Yako Na Mzee Koichi Aoyagi watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Put Your Shoulder to the Wheel Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

"Kuchaguliwa Kushuhudia Jina Langu" Na Mzee David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Love One Another Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti