SOMA  TazamaSikilizaPakua

Mkutano Mzima

watch
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao Kikuu cha Wanawake

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Have I Done Any Good? Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

When We Were Strangers Onyesho la Video watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wimbo Mseto Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Yeye Anatuomba Tuwe Mikono Yake Na Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sweet Is the Work Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Tutafanya Nini? Na Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Was a Stranger: Love One Another Onyesho la Video watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

“Nilikuwa Mgeni” Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Follow Me Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Weka Imani Yako Katika Roho Yule Ambaye Huongoza Kufanya Mema Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

More Holiness Give Me Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Njooni, Enyi Wana wa Bwana Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I Feel My Savior's Love Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Walipo Wawili au Watatu Waliokusanyika Pamoja Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Sauti

Kipawa Elekezi cha Mtoto Na Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mimi ni Mtoto wa Mungu Na Mzee Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Secret Prayer Mkusanyiko watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Zi Wapi Funguo na Mamlaka ya Ukuhani? Na Mzee Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mafuta ya Uponyaji ya Msamaha Na Mzee Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kuwa Mnyenyekevu Na Mzee Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

The Lord My Pasture Will Prepare Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
“Ili Niweze Kuwaleta Watu Wote Kwangu” Na Mzee Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, Thou Fount of Every Blessing Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumamosi Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Kuidhinishwa kwa Maafisa wa Kanisa Inawasilishwa na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Idara ya Ukaguzi ya Kanisa, 2015 Inasomwa na Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Ripoti ya Takwimu, 2015 Imewasilishwa na Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Israeli, Israeli, Mungu Anaitana Combined Choir from BYU-Idaho   
Kusimama pamoja na Viongozi wa Kanisa Na Mzee Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

“Yoyote Atakayewapokea, Ananipokea Mimi” Na Mzee Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Now Let Us Rejoice Mkusanyiko   
Kwenda Kuokoa: Tunaweza Kufanya Hivyo. Na Mzee Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sehemu Takatifu ya Urejesho Na Mzee Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Daima Kuhifadhi Msamaha wa Dhambi Na Mzee David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Baraza za Familia Na Mzee M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao Kikuu cha Ukuhani

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Katika Nyimbo za Sifa Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
I Stand All Amazed Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Gharama ya Uwezo wa Ukuhani Na Rais Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Viongozi Wakuu Ni Wafuasi Wakuu Na Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Come, O Thou King of Kings Mkusanyiko   
Kwa Sifa za Wale Wanaookoa Na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Familia za Milele Na Rais Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Jukumu Takatifu Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Redeemer of Israel Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Asubuhi

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Let Zion in Her Beauty Rise Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
The Morning Breaks Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Nitafuata Mpango wa Mungu Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Uchaguzi Na Rais Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

You Can Make the Pathway Bright Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Ninaamini? Na Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Mpangilio wa Amani Na Askofu W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Rejoice, the Lord Is King! Mkusanyiko   
Akina Baba Na Mzee D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Jione Mwenyewe Hekaluni Na Mzee Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Press Forward, Saints Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Atakubeba Mabegani Mwake na Kukupeleka Nyumbani Na Rais Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

O Thou Rock of Our Salvation Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
SOMA  TazamaSikilizaChapishaPakua

Kikao cha Jumapili Mchana

watchlisten 
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Praise to the Lord, the Almighty Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
For I Am Called by Thy Name Kwaya ya Mormoni ya Tabenakulo   
Roho Mtakatifu Na Mzee Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Daima Mmkumbuke Yeye Na Mzee Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Kimbilio kutoka kwa Tufani Na Mzee Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Guide Us, O Thou Great Jehovah Mkusanyiko   
Upinzani Katika Mambo Yote Na Mzee Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Nguvu ya Uchajimungu Na Mzee Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Wala Mauti Haitakuwapo Tena Na Mzee Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
Kesho Bwana Atafanya Miujiza miongoni Mwenu Na Mzee Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Pakua

 

Video

Sauti

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting