TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a rahi a te mau vahine

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Te reo o te Faaora ta’u e faaroo Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
E hōpoi mai au i te māramarama o te ’evanelia i roto i tō’u fare Na Jean B. Bingham watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Fatu fa’aora Nā Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te mau vahine nō Ziona, ’a ti’a mai i ni’a ma te pūai Nā Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Te maha o te tahua, ’ōpani hope’a Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua ite au e te ora nei to‘u Faaora Amuiraa   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a o te po’ipo’i mahana mā’a

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aue te Oaoa e pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
Arue i to Tatou Metua i te Ao ra pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
’Auē te rahi o te rāve’a o tō tātou Atua ! Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf  watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mauruuru Matou, E te Atua pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
« ʼA haere mai, ʼa peʼe mai Iāʼu » na roto i te faʼaʼohiparaʼa i te here ʼe te tāviniraʼa keresetiano Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te hiaʼai mau o te ’ā’au Nā Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Faaora o Iseraela Amuiraa   
« E faʼatupu vau i te hōʼē Hiʼo Maitaʼi » Na Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tē ha’api’i mai nei te Fatu ra ’o Iesu Mesia ia tātou ’ia pure Na Elder Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

’Ua nava’i ānei tō’u maita’i ? E manuia ānei au ? Na Elder J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Take Time to be Holy pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
E ’ite nō te Atua Na Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

If the Way Be Full of Trial, Weary Not pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a nō te avatea mahana mā’a

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Te pāturura’a i te mau ti’a fa’atere o te ’Ēkālesia Vauvauhia e te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

bāpetizora’a Combined Choir from From Missionary Training Center   
Itoito i roto i te ’itera’a pāpū nō Iesu Nā Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

’A hi’o i te buka, ’a hi’o i te Fatu Nā Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Maitihia e te Atua ra Amuiraa   
« E vai herehia atu ā ʼoutou e Au » Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Nō tō tātou tupura’a pae vārua ’e te ha’api’ira’a pae vārua Nā Elder W. Mark Bassett watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

’Ei hina’aro tu’utu’u ’ore tō ’outou i te Mesia Nā Elder Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Fa’a’ite i te ’evanelia tei fa’aho’i-fa’ahou-hia mai Nā Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tiaturiraa no Ziona Combined Choir from From Missionary Training Center   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a rahi a te Autahu’ara’a

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Tavini o te Atua Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
No te Aroha Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Mau tiʼa tonohia i te ’Ēkālesia Nā Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E mana tō roto i te buka Nā Elder LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Oaoa Tatou i te Tau no te Ora Amuiraa   
Ha’api’i mai na roto mai ia Alama ’e o Amuleka Na te peresideni Dieter F. Uchtdorf  watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

’Ia pūai ato’a ho’i ’oia Nā te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mau parau tumu ’e mau parau fafau Nā te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Anaana te E‘a Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a nō te po’ipo’i sābati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Ora Nei To‘u Faaora pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
In Hymns of Praise pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
Te ’ē’a maita’i hope i te ’oa’oa Nā te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te ’oa’oa nō te oraora i te pae vārua Nā te peresideni Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

On This Day of Joy and Gladness pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
E tauturu te ’ōro’a ia tātou ’ia riro ’ei ta’ata mo’a. Nā Elder Peter F. Meurs watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te fa’anahora’a rahi nō te fa’aorara’a. Na Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E tamari’i au na te Atua Amuiraa   
E haere ti’a mātou ia vai ra ? Nā Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau ha’amaitaira’a nō te ha’amorira’a Nā te ’episekōpo Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te ha’avā parau ti’a Nā Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

My Heavenly Father Loves Me pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
Te ’ā’au māuruuru i te sābati Nā te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Come, Ye Thankful People, Come pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Eaha te Parau Mau ? pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aratai Mai, E Tena Tiarama pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

« ’Āhiri ’outou i ’ite na iā’u » Nā Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te ha’api’ira’a tumu ’a te Mesia Na Brian K. Ashton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tāvini Nā Elder Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Nunaa e Amuiraa   
’O te ’aramōina ia ’outou Nā Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E horoi te Atua i te mau roimata atoʼa Elder Evan A. Schmutz watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

ʼAita atu e ʼoaʼoa rahi aʼe maori rā ’ia ʼite ē ’ua ’ite rātou. Elder K. Brett Nattress watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I'll Follow Him in Faith pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
Te tātarahapa : Hōʼē māʼitiraʼa ʼoaʼoa Na Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ara Mai Tatou pŭpŭ Himene a te Fare Menemene