TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a rahi a te mau vahine

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

« Have I Done Any Good ? » Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

When We Were Strangers Faaiteraa Video watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pehe rau Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te ani mai nei ’oia ia tātou ’ia riro ’ei mau rima Nōna Na Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aue te Oaoa e Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E aha mātou nei ? Nā Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I Was a Stranger: Love One Another Faaiteraa Video watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

« E ta’ata ’ē au » Nā Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mai pee mai Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ti’aturi i te reira Vārua o te fa’aarata’i atu ’ia rave i te ’ohipa maita’i Nā te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Fatu Here Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a o te po’ipo’i mahana mā’a

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Taa ê ta Oe ra Mau Ohipa Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Mai e Himene pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Je ressens son amour pŭpŭ Himene a te Fare Menemene watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

’Ia ha’aputuputuhia to’opiti ’e ’aore rā to’otoru Nā te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Raveʻa faaroo

Te hōro’ara’a nō te arata’i i te tamari’i Na Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E tamari’i au na te Atua Nā Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Secret Prayer Amuiraa watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tei hea te mau tāviri ’e te mana nō te autahu’ara’a ? Nā Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te rā’au fa’aora o te fa’a’orera’a hapa Na Elder Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

’Ia ha’eha’a noa ’oe Nā Elder Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

The Lord My Pasture Will Prepare pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
« ’Ia ’ume mai au i te mau ta’ata ato’a ra iā’u » Nā Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Come, Thou Fount of Every Blessing pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a nō te avatea mahana mā’a

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Te pāturura’a i te ti’a fa’atere o te ’Ēkālesia Vauvauhia mai e peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau faa‘ite a te Tuha’a Fa’atere nō te ’Ohipa Hi‘opo‘ara’a a te ’Ēkālesia, nō 2015 Vauvauhia e Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau Fa’ata’ara’a numera nō 2015 Vauvauhia mai e Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pii Maira te Atua Combined Choir from BYU-Idaho   
Ti’a ’e te feiā fa’atere o te ’Ēkālesia Nā Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

« ’O tei ’ite mai ia rātou ra, ’ua ’ite ïa iā’u » Nā Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Oaoa Tatou i te Tau no te Ora Amuiraa   
’A haere e fa’aora : E nehenehe tā tātou ’ia rave i te reira Nā Elder Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te vāhi mo’a o te fa’aho’ira’a mai Na Elder Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

’Ia vai matara noa tā ’outou mau hara Nā Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau ’āpo’ora’a ’utuāfare Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a rahi a te Autahu’ara’a

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Te maere nei au Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Te ho’o o te mana autahu’ara’a Nā te peresideni Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau feiā fa’atere rahi a’e o te mau feiā pe’e rahi a’e ïa Nā Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Haere Mai, Te Arii Amuiraa   
’Ei fa’ahanahanara’a i te feiā o te pāruru nei Nā te Peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau ’utuāfare mure ’ore Nā te peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E ti’aturira’a mo’a Nā te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Faaora o Iseraela Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuha’a purera’a nō te po’ipo’i sābati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Let Zion in Her Beauty Rise pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
Te Hiti Mai Nei te Mahana pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
Je veux suivre le plan de Dieu pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
Mau Mā’itira’a Na te Peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Anaana te E‘a pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
Tē ti’aturi ra ānei au ? Nā Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E hōho’a e pe’e nō te hau Nā te ’episekōpo W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Oaoa na, e Arii te Fatu ! Amuiraa   
Te mau metua tāne Nā Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Hi’o ia ’outou iho i roto i te hiero Nā Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Haere Tatou ma te Faaroo pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
E tu’u ’Oia ia ’outou i ni’a iho i Tōna tapono nō te amo mai ia ’outou i te fare Nā te peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Iesu, Mato no te Ora pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arue Ia’na te Arii Mana Hope ra pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
For I Am Called by Thy Name pŭpŭ Himene a te Fare Menemene   
Te Vārua Maita’i Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A ha’amana’o noa Iāna Na Elder Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Vāhi ha’apūra’a i te vero Nā Elder Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arata’i mai, e Iehova Amuiraa   
Nā pae e piti i te mau mea ato’a ra Nā Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mana nō te huru Atua Nā Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

’E e ’ore roa te pohe Nā Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua Tae i te Hora Ua Tae i te Hora   
Ananahi ho’i Iehova e rave ai i te mea ta’a ’ē i roto ia ’outou na Nā Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting