BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Sesyon ng Kababaihan

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Kung Makikinig nang Taos Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Dadalhin Ko ang Liwanag ng Ebanghelyo sa Aking Tahanan Ni Jean B. Bingham watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Dalubhasang Manggagamot Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tumanggap ng Responsibilidad nang May Lakas, Kababaihan ng Sion Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligang Kaytibay Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Ikaapat na Palapag, Pinakadulong Pinto Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Alam Kong Buhay ang Aking Manunubos Kongregasyon   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Kaylugod ng Gawain Mormon Tabernacle Choir   
Diyos ay Ating Sinasamba Mormon Tabernacle Choir   
O Kaydakila ng Plano ng Ating Diyos! Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Mormon Tabernacle Choir   
“Halika, Sumunod Ka sa Akin” at Magmahal at Maglingkod Bilang Kristiyano Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Mithiing Tunay ng Kaluluwa Ni Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manunubos ng Israel Kongregasyon   
“Isang Piling Tagakita ang Ibabangon Ko” Ni Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinuruan Tayo ng Panginoong Jesucristo na Manalangin Ni Elder Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sapat na ba ang Kabutihan Ko? Magiging Karapat-dapat ba Ako? Ni Elder J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Take Time to be Holy Mormon Tabernacle Choir   
Isang Saksi ng Diyos Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

binyag Combined Choir from From Missionary Training Center   
Matatag sa Pagpapatotoo kay Jesus Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Basahin ang Aklat, Umasa sa Panginoon Ni Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinawag na Maglingkod Kongregasyon   
“Magsipanahan sa Aking Pag-ibig” Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Para sa Ating Espirituwal na Pag-unlad at Pagkatuto Ni Elder W. Mark Bassett watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maging Masigasig para kay Cristo Ni Elder Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Pagbabahagi ng Ipinanumbalik na Ebanghelyo Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pag-asa ng Israel Combined Choir from From Missionary Training Center   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Sesyon ng Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Elder ng Israel Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Pag-ibig sa Tahanan Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Mga Sugo sa Simbahan Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

May Kapangyarihan sa Aklat Ni Elder LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Kongregasyon   
Matuto kina Alma at Amulek Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Upang Siya ay Maging Malakas Din Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Alituntunin at Pangako Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kaya Mong Paningningin Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Manunubos Ko’y Buhay Mormon Tabernacle Choir   
Mga Awit ng Papuri Mormon Tabernacle Choir   
Ang Perpektong Landas Tungo sa Kaligayahan Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kagalakan at Espirituwal na Kaligtasan Ni Pangulong Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Choir   
Matutulungan Tayo ng Sakramento na Maging Banal Ni Elder Peter F. Meurs watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Dakilang Plano ng Pagtubos Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako ay Anak ng Diyos Kongregasyon   
Kanino Kami Magsisiparoon? Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Pagpapala ng Pagsamba Ni Bishop Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Tapat na Hukom Ni Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

My Heavenly Father Loves Me Mormon Tabernacle Choir   
Pasasalamat sa Araw ng Sabbath Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Ye Thankful People, Come Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sabihin, Ano ang Katotohanan? Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Liwanag sa Gitna Nitong Dilim Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Kung Ako’y Nangakilala Ninyo” Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Doktrina ni Cristo Ni Brian K. Ashton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maglingkod Ni Elder Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Tuktok ng Bundok Kongregasyon   
Baka Iyong Malimutan Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Papahirin ng Diyos ang Lahat ng mga Luha Ni Elder Evan A. Schmutz watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Walang Hihigit sa Kagalakan na Malaman na Kilala Nila [ang Tagapagligtas] Ni Elder K. Brett Nattress watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I'll Follow Him in Faith Mormon Tabernacle Choir   
Pagsisisi: Isang Pagpiling Puno ng Kagalakan Ni Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpatuloy Tayo Mormon Tabernacle Choir