BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Pangkalahatang Pulong ng Kababaihan

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O mga Anak ng Diyos Kongregasyon watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hymn Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Discovering the Divinity Within Rosemary M. Wixom watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Bilang mga Kabataang Sion Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mother in Israel Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Worthy of Our Promised Blessings Linda S. Reeves watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sisters in Zion Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Here to Serve a Righteous Cause Carol F. McConkie watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Bata, Diyos ay Malapit Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

A Summer with Great-Aunt Rose Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

May Pananampalatayang Sumulong Kongregasyon watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpunyagi, mga Banal Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gabayan Kami, O Jehova Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako ay Minamahal Niya Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Richard J. Maynes watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Kongregasyon watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Neill F. Marriott watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Larry R. Lawrence watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Precious Savior, Dear Redeemer Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Banal, Halina Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Pangulong Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hymn Medley Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Robert D. Hales watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magsisunod Kayo sa Akin Kongregasyon watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Bradley D. Foster watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Hugo Montoya watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Vern P. Stanfill watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder James B. Martino watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Aking Nadarama ang Pag-ibig ni Cristo Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Pangkalahatang Sesyon ng Priesthood

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Jesus, ang Inyong Alaala Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Randall K. Bennett watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Kongregasyon watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Pangulong Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoon, Kayo’y Laging Susundin Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Pangulong Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Diyos, Magliwanag Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manunubos ng Israel Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kung ang Katabi’y si Cristo Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Pangulong Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Ronald A. Rasband watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Dale G. Renlund watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligang Kaytibay Kongregasyon watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  President Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Gregory A. Schwitzer watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Claudio R. M. Costa watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

May Liwanag sa ‘King Kaluluwa Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Pangulong Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Spirit of God Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Our God Is a God of Love Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Devin G. Durrant watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Von G. Keetch watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Carole M. Stephens watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Kongregasyon watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Allen D. Haynie watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Kim B. Clark watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder Koichi Aoyagi watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lakas Mo ay Idagdag Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

  Elder David A. Bednar watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mahalin ang Isa’t isa Mormon Tabernacle Choir watchlisten
Download
close

I-download

 

Video

Audio