BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Sesyon ng Kababaihan

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako Ba’y May Kabutihang Nagawa? Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

When We Were Strangers Pagtatanghal ng Video watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hymn Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pinakiusapan Niya Tayo na Maging mga Kamay Niya Ni Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Kaylugod ng Gawain Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ano ang Gagawin Natin? Ni Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Was a Stranger: Love One Another Pagtatanghal ng Video watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Ako’y Taga Ibang Bayan” Ni Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magsisunod Kayo sa Akin Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magtiwala sa Espiritung Yaon na Nag-aakay na Gumawa ng Kabutihan Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dakila't Sadyang Kahanga-hanga Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O mga Anak ng Diyos Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Aking Nadarama ang Pag-ibig ni Cristo Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kung Saan Nagkakatipon ang Dalawa o Tatlo Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Audio

Kaloob na Gumagabay sa Isang Bata Ni Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako ay Anak ng Diyos Ni Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Secret Prayer Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nasaan ang mga Susi at Awtoridad ng Priesthood? Ni Elder Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Nakapagpapagaling na Pamahid ng Pagpapatawad Ni Elder Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maging Mapagpakumbaba Ka Ni Elder Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Lord My Pasture Will Prepare Mormon Tabernacle Choir   
“Upang Mahikayat Ko ang Lahat ng Tao na Lumapit sa Akin” Ni Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Thou Fount of Every Blessing Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ulat ng Church Auditing Department, 2015 Inilahad ni Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ulat sa Estadistika, 2015 Inilahad ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Israel, Diyos ay Tumatawag Combined Choir from BYU-Idaho   
Pagtayo na Kasama ang mga Pinuno ng Simbahan Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Sinomang Tumanggap sa Kanila, ay Ako ang Tinanggap” Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Kongregasyon   
Magligtas: Kaya Nating Gawin Ito Ni Elder Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Sagradong Lugar ng Panunumbalik Ni Elder Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panatilihin sa Tuwina ang Kapatawaran ng Inyong mga Kasalanan Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Family Council Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Sesyon ng Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Awit ng Papuri Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Ako ay Namangha Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Ang Halaga ng Kapangyarihan ng Priesthood Ni Pangulong Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pinakadakilang mga Pinuno ay ang Pinakadakilang mga Alagad Ni Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Halina, Hari ng Lahat Kongregasyon   
Bilang Papuri sa mga Taong Nagliligtas Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Walang-Hanggang Pamilya Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Isang Sagradong Pagtitiwala Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manunubos ng Israel Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir   
Umaga Na Mormon Tabernacle Choir   
Susundin Ko ang Plano ng Diyos Mormon Tabernacle Choir   
Mga Pagpili Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kaya Mong Paningningin Mormon Tabernacle Choir   
Naniniwala ba Ako? Ni Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Isang Huwaran para sa Kapayapaan Ni Bishop W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Kongregasyon   
Mga Ama Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tingnan ang Inyong Sarili sa Templo Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpunyagi, mga Banal Mormon Tabernacle Choir   
Papasanin Ka Niya sa Kanyang Balikat at Iuuwi Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligan ng Kaligtasan Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Mormon Tabernacle Choir   
For I Am Called by Thy Name Mormon Tabernacle Choir   
Ang Espiritu Santo Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lagi Siyang Aalalahanin Ni Elder Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kanlungan Mula sa Bagyo Ni Elder Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gabayan Kami, O Jehova Kongregasyon   
Pagsalungat sa Lahat ng Bagay Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Kapangyarihan ng Kabanalan Ni Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

At Hindi na Magkakaroon ng Kamatayan Ni Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Araw ay Sumisikat Ang Araw ay Sumisikat   
Bukas ay Gagawa ng mga Kababalaghan ang Panginoon sa Inyo Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting