BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Sesyon ng Kababaihan

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O mga Anak ng Diyos Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hymn Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtuklas sa Angking Kabanalan Ni Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Bilang mga Kabataang Sion Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ina sa Israel Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Karapat-dapat sa mga Pagpapalang Ipinangako sa Atin Ni Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kababaihan sa Sion Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Narito Upang Itaguyod ang Mabuting Adhikain Ni Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Bata, Diyos ay Malapit Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Isang Tag-init Kasama si Tiya Rose Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

May Pananampalatayang Sumulong Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpunyagi, mga Banal Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gabayan Kami, O Jehova Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako ay Minamahal Niya Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Napakaganda ng Nagagawa Nito! Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Diyos ang Namamahala Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Kagalakan sa Pamumuhay na Nakasentro kay Cristo By Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagpapasakop ng Ating Puso sa Diyos Ni Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ano Pa ang Kulang sa Akin? Ni Elder Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Kasiya-siyang Salita ng Diyos Ni Elder Francisco J. Viñas watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tagapagligtas na Tunay Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maayos at Organisadong Tulad sa Bristol: Maging Karapat-dapat sa Templo—Madali Man o Mahirap ang Panahon Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Banal, Halina Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hymn Medley Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtugon sa mga Hamon ng Mundo Ngayon Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Narito, ang Iyong Ina Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magsisunod Kayo sa Akin Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kailanma’y Hindi Masyadong Maaga at Hindi Pa Huli ang Lahat Ni Elder Bradley D. Foster watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Susubukin Tayo at Tutuksuhin—ngunit May Tulong na Darating Ni Elder Hugo Montoya watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Piliin ang Liwanag Ni Elder Vern P. Stanfill watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Bumaling sa Kanya at Darating ang mga Sagot Ni Elder James B. Martino watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pinalakas ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Aking Nadarama ang Pag-ibig ni Cristo Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Sesyon ng Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Jesus, ang Inyong Alaala Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pananampalataya ay Hindi Matatamo Kung Wala Munang Pagpiling Gagawin Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Inyong Susunod na Hakbang Ni Elder Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Lord, the Almighty Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Huwag Kang Matakot, Manampalataya Ka Lamang Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hindi Ka Nag-Iisa sa Gawain Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoon, Kayo’y Laging Susundin Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Utos sa Tuwina’y Sundin Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Diyos, Magliwanag Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manunubos ng Israel Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kung ang Katabi’y si Cristo Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maging Huwaran at Liwanag Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako ay Namangha Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Malilinaw at Mahahalagang Katotohanan Ni Elder Gary E Stevenson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Paningin ng Diyos Ni Elder Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligang Kaytibay Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Isang Pakiusap sa Aking mga Kapatid na Babae Ni Pangulong Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Patunugin nang Malinaw ang Trumpeta Ni Elder Gregory A. Schwitzer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Na Sila sa Tuwina ay Aalalahanin Siya Ni Elder Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

May Liwanag sa ‘King Kaluluwa Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Espiritu Santo Bilang Inyong Patnubay Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Espiritu ng Diyos Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Our God Is a God of Love Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Bakit Kailangan ang Simbahan Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Aking Puso ay Patuloy na Pinagbubulayan ang mga Ito Ni Devin G. Durrant watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pinagpala at Maligaya ang mga Taong Sumusunod sa mga Kautusan ng Diyos Ni Elder Von G. Keetch watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Kung Ako’y Inyong Iniibig, ay Tutuparin Ninyo ang Aking mga Utos” Ni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Kongregasyon watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Alalahanin Kung Kanino Tayo Nagtitiwala Ni Elder Allen D. Haynie watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Matang Nakakakita at mga Taingang Nakaririnig Ni Elder Kim B. Clark watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maging Matatag sa Iyong Landas Ni Elder Koichi Aoyagi watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lakas Mo ay Idagdag Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Napiling Magpatotoo sa Aking Pangalan” Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mahalin ang Bawat Isa Mormon Tabernacle Choir watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio