อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคการประชุมใหญ่สตรี

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมดเลย์เพลงสวด Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ค้นพบความเป็นพระเจ้าในตัวท่าน โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มารดาในอิสราเอล ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มีค่าควรต่อพรที่สัญญาไว้ของเรา โดย ลินดา เอส. รีฟส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พี่น้องสตรีในไซอัน ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อยู่ที่นี่เพื่อรับใช้อุดมการณ์อันชอบธรรม โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เด็กที่รัก พระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฤดูร้อนกับคุณยายโรส โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ออกไปด้วยศรัทธา ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รีบรุดสิทธิชน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันรู้พระผู้ช่วยทรงรักฉัน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหางเสือ โดยเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Richard J. Maynes watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Larry R. Lawrence watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Francisco J. Viñas watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Precious Savior, Dear Redeemer คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิทธิชนมา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ช่วยให้รอดผู้งดงาม Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมดเลย์เพลงสวด Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงตามเรามา ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Bradley D. Foster watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Hugo Montoya watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Vern P. Stanfill watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder James B. Martino watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ โดยเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วย Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์แรนดอลล์ เค. เบนเนตต์ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญพระเจ้า ที่ประชุม watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเจ้าขอข้าตามพระองค์ Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รักษาพระบัญญัติ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Arise, O God, and Shine คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถ้าพระผู้ช่วยยืนเคียงข้างฉัน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

President Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Gregory A. Schwitzer watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระวิญญาณพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Praise the Lord with Heart and Voice คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Our God Is a God of Love คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Devin G. Durrant watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Von G. Keetch watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Allen D. Haynie watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Elder Kim B. Clark watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์โคอิชิ อาโอยากิ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงรักกันและกัน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง