อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคการประชุมใหญ่สตรี

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
If I Listen with My Heart Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
ฉันจะนำความสว่างแห่งพระกิตติคุณมาสู่บ้านของฉัน โดย จีน บี. บิงแฮม watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยา โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ลุกขึ้นด้วยความเข้มแข็งเถิด พี่น้องสตรีในไซอัน โดยบอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
ชั้นสี่ ประตูสุดท้าย โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์ ที่ประชุม   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสนหวานงานเลิศ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
With Songs of Praise คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
โอ้แผนของพระผู้เป็นเจ้าของเราสำคัญยิ่งเพียงใด! โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
“จงกลับมาติดตามเรา” โดยปฏิบัติด้วยความรักและการรับใช้แบบชาวคริสต์ โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความปรารถนาที่จริงใจของจิตวิญญาณ โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม   
“เราจะยกผู้หยั่งรู้ที่เลิศเลอผู้หนึ่งขึ้น” โดย เอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนเราให้สวดอ้อนวอน โดย เอ็ลเดอร์ฮวน เอ. อูเซดา watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันดีพอหรือไม่ ฉันจะทำได้ไหม โดย เอ็ลเดอร์เจ. เดฟน์ คอร์นิช watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Take Time to be Holy คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

If the Way Be Full of Trial, Weary Not คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

บัพติศมา Combined Choir from From Missionary Training Center   
องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซู โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มองพระคัมภีร์ มองพระเจ้า โดย เอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถูกเรียกให้รับใช้ ที่ประชุม   
“ติดสนิทอยู่กับความรักของเรา” โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพื่อการพัฒนาและเรียนรู้ทางวิญญาณของเรา โดย เอ็ลเดอร์ ดับเบิลยู. มาร์ก แบสเซตต์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฮึกเหิมเพื่อพระคริสต์ โดย เอ็ลเดอร์คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
การแบ่งปันพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความหวังอิสราเอล Combined Choir from From Missionary Training Center   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิตสามัญ

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
รักที่บ้าน Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
ตัวแทนของศาสนจักร โดย เอ็ลเดอร์ เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มีพลังในพระคัมภีร์ เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ อาร์. เคอร์ติส จูเนียร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม   
เรียนรู้จากแอลมาและอมิวเล็ค โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพื่อเขาจะกลายเป็นคนเข้มแข็งเช่นกัน โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

หลักธรรมและคำสัญญา โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ท่านทำให้ทางสว่างได้ Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
In Hymns of Praise คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
เส้นทางที่สมบูรณ์ซึ่งนำไปสู่ความสุข โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ปีติและการอยู่รอดทางวิญญาณ โดย ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ศีลระลึกช่วยให้เราบริสุทธิ์ได้ โดยเอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. มีเออร์ส watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แผนอันสำคัญยิ่งแห่งการไถ่ โดยลินดา เอส. รีฟส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า ที่ประชุม   
พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้ โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พรของการนมัสการ โดย อธิการดีน เอ็ม. เดวีส watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ผู้พิพากษาที่ชอบธรรม โดย เอ็ลเดอร์ ลินน์ จี. รอบบินส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

My Heavenly Father Loves Me คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ความสำนึกคุณในวันสะบาโต โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come, Ye Thankful People, Come คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

บอกมา สัจจะคืออะไร? คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสงอันเมตตาโปรดนำ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“ถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้ว” โดย เอ็ลเดอร์ เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

หลักคำสอนของพระคริสต์ โดย ไบรอัน เค. แอชตัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รับใช้ โดยเอ็ลเดอร์คาร์ล บี. คุก watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม   
เกรงว่าท่านจะลืม โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยด โดย เอ็ลเดอร์ อีวาน เอ. ชมุทซ์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ไม่มีปีติใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้รู้ว่าพวกเขารู้ โดย เอ็ลเดอร์ เค. เบรทท์ แนทเทรสส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I'll Follow Him in Faith คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
การกลับใจ: การเลือกอันน่าปีติยินดี โดย เอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอให้เรารุดไป คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล