LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha lahi ʻa e Kakai Fefiné

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu ʻe Fānau ʻa e ʻEiki Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Himi Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Discovering the Divinity Within Rosemary M. Wixom watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kau Talavou ʻo Saioné Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Faʻē ʻi ʻIsileli Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Taau mo Hotau Ngaahi Tāpuaki Kuo Talaʻofa Maí Fai ʻe Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kau Fafine ʻo Saioné Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻI Hení ke Fai ha Ngāue Māʻoniʻoni Fai ʻe Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Fānau ko e ʻOtua ē Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

A Summer with Great-Aunt Rose Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Laka he Tui pea Fakahā Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo Download

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Sihova Haofaki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ou ʻIlo ʻOku ʻOfa Hoku Fakamoʻuí ʻIate Au Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā Richard J. Maynes watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamālō ki he ʻOtua Haʻofangá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Neill F. Marriott watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Larry R. Lawrence watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Maʻongoʻonga ē Hoʻo ʻOfa Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo Download

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Palesiteni Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Himi Medley Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Jeffrey R. Holland  listen
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Muimui ʻIate Au Haʻofangá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Bradley D. Foster  listen
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Hugo Montoya watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Vern P. Stanfill watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder James B. Martino watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Ongo ʻa e ʻOfa Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo Download

Fakataha Lahi ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sīsū, ko Hoku Maluʻi Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā Randall K. Bennett watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Praise to the Lord, the Almighty Haʻofangá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Palesiteni Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEiki, Te u Muimui Atu Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Palesiteni Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo Download

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Arise, O God, and Shine Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ka ʻi Heni ʻa e Fakamoʻuí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Palesiteni Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā Ronald A. Rasband watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā Dale G. Renlund watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻunga Haʻofangá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

President Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Gregory A. Schwitzer watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā Claudio R. M. Costa watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lolotonga ʻEku Nofo Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Palesiteni Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Laumālie ʻo e ʻOtuá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo Download

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Praise the Lord with Heart and Voice Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Our God Is a God of Love Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Devin G. Durrant watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Von G. Keetch watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Carole M. Stephens watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fiefia, ko e ʻEikí ko e Tuʻi Haʻofangá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Allen D. Haynie watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder Kim B. Clark watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEletā Koichi Aoyagi watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE ʻAonga ki Māmani ha Kau Ngāue Lelei Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Elder David A. Bednar watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Mou Feʻofaʻaki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó