LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Kakai Fefiné

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Fakaongo ʻAki Hoku Lotó Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Te u ʻOmi e Maama ʻo e Ongoongoleleí ki Hoku ʻApí Fai ʻe Jean B. Bingham watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e ʻEiki Faifakamoʻuí Fai ʻe Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kau Fefine ʻo Saione, Tuʻu Hake ʻi he Mālohi Fai ʻe Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻunga Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Fungavaka Faá, Matapā Fakaʻosí Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Moʻui Hoku Huhuʻí Haʻofangá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE ʻOtua Ko Homau Tuʻi Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
With Songs of Praise Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Hono ʻIkai Maʻongoʻonga ko e Palani ʻa Hotau ʻOtuá! Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamālō ki he ʻOtua Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
“Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Au” ʻo ʻOfa mo Tokoni Faka-Kalisitiane Fai ʻe ʻEletā Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Holi Fakamātoato ʻo e Lotó Fai ʻe Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Haʻofangá   
“Te u Fokotuʻu Hake Ha Tangata Kikite Mahuʻinga” Fai ʻe ʻEletā Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Akoʻi Kitautolu ʻe he ʻEiki ko Sīsū Kalaisí ke tau Lotu Fai ʻe ʻEletā Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ou Lelei Feʻunga Nai? Te u Lava Nai? Fai ʻe ʻEletā J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Take Time to be Holy Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko ha Fakamoʻoni ʻo e ʻOtuá Fai ʻe ʻEletā Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Ko Hono Hikinimaʻi e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Fakahoko ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

papitaiso Combined Choir from From Missionary Training Center   
Toʻa ʻi he Fakamoʻoni ʻo Sīsuú Fai ʻe ʻEletā Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tafoki ki he Tohí, Tafoki ki he ʻEikí Fai ʻe ʻEletā Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ui ki he Ngāué Haʻofangá   
“Nofomaʻu ʻi Heʻeku ʻOfá” Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Maʻa ʻEtau Fakalakalaká mo e Ako Fakalaumālié Fai ʻe ʻEletā W. Mark Bassett watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vilitaki maʻa Kalaisi Fai ʻe ʻEletā Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Ko Hono Vahevahe ʻo e Ongoongolelei Kuo Toe Fakafoki Maí Fai ʻe ʻEletā Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Hao Combined Choir from From Missionary Training Center   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻA Kimoutolu ʻa e Kau Faifekaú Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
ʻOfa ʻi ʻApí Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Kau Fakafofonga ʻo e Siasí Fai ʻe ʻEletā Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ʻi ai ha Mālohi ʻi he Tohí Fai ʻe ʻEletā LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Tau Loto-fiemālie Haʻofangá   
Ako meia ʻAlamā mo ʻAmuleki Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Koeʻuhí ke Ne Hoko ʻo Mālohi Foki Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngaahi Tefitoʻi Moʻoní mo e Ngaahi Talaʻofá Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Te Ke Lava Fakahā Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hoku Huhuʻi Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Hiki Hake Homou Leʻo Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Hala Haohaoa ki he Fiefiá Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fiefiá mo e Moʻui Fakalaumālié Fai ʻe Palesiteni Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

On This Day of Joy and Gladness Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻE Lava ke Tokoniʻi Kitautolu ʻe he Sākalamēnití ke Tau Māʻoniʻoni Fai ʻe ʻEletā Peter F. Meurs watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Palani Lahi ʻo e Huhuʻí Fai ʻe Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fānau Au ʻa e ʻOtuá Haʻofangá   
Te Mau ʻAlú kia Hai? Fai ʻe ʻEletā M. Rusell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Ngaahi Tāpuaki ʻo e Mōihuú Fai ʻe Pīsope Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fakamaau Māʻoniʻoní Fai ʻe ʻEletā Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

My Heavenly Father Loves Me Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Loto Houngaʻia he ʻAho Sāpaté Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Come, Ye Thankful People, Come Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fai Totonu ʻo Faka-ʻOtuá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kosipelí ko e Maama Leleí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

“Ka Ne Mou ’Ilo Au” Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Tokāteline ʻo Kalaisí Fai ʻe Brian K. Ashton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngāue Fai ʻe ʻEletā Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ʻe Kāingá Haʻofangá   
Telia Naʻa Ngalo ʻIate Koe Fai ʻe ʻEletā Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Holoholoʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e Loʻimata Kotoa pē Fai ʻe ʻEletā Evan A. Schmutz watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻIkai ha Fiefia Lahi Ange he ʻIloʻi ʻOku Nau ʻIlo Ki ai Fai ʻe ʻEletā K. Brett Nattress watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

I'll Follow Him in Faith Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Fakatomalá: Ko ha Fili Fakafiefia ʻEletā Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tuku ke Tau Fai Mālohi Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá