LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Kakai Fefiné

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu ʻe Fānau ʻa e ʻEiki Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Himi Medley Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono ʻIloʻi Hotau Natula Faka-ʻOtuá Fai ʻe Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kau Talavou ʻo Saioné Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Faʻē ʻi ʻIsileli Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Taau mo Hotau Ngaahi Tāpuaki Kuo Talaʻofa Maí Fai ʻe Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kau Fafine ʻo Saioné Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻI Hení ke Fai ha Ngāue Māʻoniʻoni Fai ʻe Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Fānau ko e ʻOtua ē Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko ha Faʻahitaʻu Māfana mo Lose ko e Tokoua ʻEku Kui-uá Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Laka he Tui pea Fakahā Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Sihova Haofaki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ou ʻIlo ʻOku ʻOfa Hoku Fakamoʻuí ʻIate Au Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ʻAonga ʻAupito! Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ʻi he Foheʻulí ʻa e ʻOtuá Fai ʻe ʻEletā M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fiefia ʻo e Moʻui ʻoku Fakatefito ʻia Kalaisí Fai ʻe ʻEletā Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamālō ki he ʻOtua Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Fakavaivaiʻi Hotau Lotó ki he ʻOtuá Fai ʻe Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

“Ko e Hā ʻOku Teʻeki Ai Ke u Faí?” Fai ʻe ʻEletā Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Folofola Fakafiemālie ʻa e ʻOtuá Fai ʻe ʻEletā Francisco J. Viñas watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Maʻongoʻonga ē Hoʻo ʻOfa Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tuha mo Taau mo Pilisitolo: Moʻui Taau mo e Temipalé—ʻi he Faingamālié mo e Faingatāmakí Fai ʻe ʻEletā Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu Kāinga ʻOua Manavahē Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Hikinimaʻi e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Fakahoko ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Himi Medley Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fehangahangai mo e Faingataʻa ʻo e Māmaní he ʻAho Ní Fai ʻe ʻEletā Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ki Hoʻo Faʻeé Fai ʻe ʻEletā Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Muimui ʻIate Au Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻIkai ʻAupito Fuʻu Tōmuʻa pe Fuʻu Tōmui Fai ʻe ʻEletā Bradley D. Foster watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Siviʻi mo ʻAhiʻahiʻi — Kae Faitokonia Fai ʻe ʻEletā Hugo Montoya watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fili ʻa e Māmá Fai ʻe ʻEletā Vern P. Stanfill watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tafoki Kiate Ia pea ʻe Maʻu e Ngaahi Talí Fai ʻe ʻEletā James B. Martino watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamālohia ʻe he Fakalelei ʻa Sīsū Kalaisí Fai ʻe ʻEletā Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Ongo ʻa e ʻOfa Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sīsū, ko Hoku Maluʻi Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ʻIkai Hokonoa ʻa e Tuí, ka ʻi hoʻo Fili Ki ai Fai ʻe ʻEletā Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hoʻo Sitepu Hono Hokó Fai ʻe ʻEletā Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Praise to the Lord, the Almighty Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOua Naʻá ke Manavahē, Ka ke Tui Pē Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ʻIkai ke Mou Tuēnoa ʻi he Ngāué Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEiki, Te u Muimui Atu Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tauhi ʻa e Ngaahi Fekaú Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Arise, O God, and Shine Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ka ʻi Heni ʻa e Fakamoʻuí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hoko ko ha Faʻifaʻitakiʻanga mo ha Maama Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Fakaofo Kiate Au Fai ʻe ʻEletā Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngaahi Moʻoni Mahinongofua mo Pelepelengesi Fai ʻe ʻEletā Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻI he Fofonga ʻo e ʻOtuá Fai ʻe ʻEletā Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻunga Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko ha Tautapa ki Hoku Tuofāfiné Fai ʻe Palesiteni Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tuku ke Fakaongo Atu ʻa e Talupité Fai ʻe ʻEletā Gregory A. Schwitzer watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Nau Manatu Maʻu Ai Pē Kiate Ia Fai ʻe ʻEletā Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lolotonga ʻEku Nofo Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Hoko ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ko Ho Takauá Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Laumālie ʻo e ʻOtuá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Praise the Lord with Heart and Voice Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Our God Is a God of Love Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻUhinga ʻo e Siasí Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ou Fakalaulauloto Maʻu Pē Ki ai Fai ʻe Devin G. Durrant watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Monūʻia mo Fiefia ʻa Kinautolu ʻOku Tauhi e Ngaahi Fekau ʻa e ʻOtuá Fai ʻe Elder Von G. Keetch watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

“Kapau ʻOku Mou ʻOfa Kiate Au, Fai ʻEku Ngaahi Fekau” Fai ʻe Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fiefia, ko e ʻEikí ko e Tuʻi Haʻofangá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Manatu Kiate Ia ʻOku Tau Falalaʻiá Fai ʻe ʻEletā Allen D. Haynie watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Mata ke Mamata mo e Telinga ke Fanongo Fai ʻe ʻEletā Kim B. Clark watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Nofo Maʻu ʻi Ho Halá Fai ʻe ʻEletā Koichi Aoyagi watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE ʻAonga ki Māmani ha Kau Ngāue Lelei Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

“Kuo Fili ke Fakamoʻoni ki Hoku Huafá” Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Mou Feʻofaʻaki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó