ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Buổi Họp Trung Ương của Phụ Nữ

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Thánh Ca Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Discovering the Divinity Within Rosemary M. Wixom watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Mother in Israel Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Worthy of Our Promised Blessings Linda S. Reeves watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sisters in Zion Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Here to Serve a Righteous Cause Carol F. McConkie watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Dearest Children, God Is Near You Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

A Summer with Great-Aunt Rose Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Go Forth with Faith Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Press Forward, Saints Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Guide Us, O Thou Great Jehovah Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Know That My Savior Loves Me Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Anh Cả M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Anh Cả Richard J. Maynes watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Neill F. Marriott watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Elder Larry R. Lawrence watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Precious Savior, Dear Redeemer Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Anh Cả Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

Liên Khúc Thánh Ca Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Anh Cả Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

  Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

Come, Follow Me Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

  Elder Bradley D. Foster watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

  Elder Hugo Montoya watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

  Elder Vern P. Stanfill  listen
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

  Elder James B. Martino  listen
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

  Anh Cả Dallin H. Oaks  listen
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương

watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Jesus, the Very Thought of Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Anh Cả Neil L. Andersen  listen
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

  Anh Cả Randall K. Bennett  listen
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

Praise to the Lord, the Almighty Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

  Chủ Tịch Henry B. Eyring  listen
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

Lord, I Would Follow Thee Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Chủ Tịch Thomas S. Monson  listen
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

  
Arise, O God, and Shine Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

If the Savior Stood Beside Me Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Chủ Tịch Thomas S. Monson   
  Anh Cả Ronald A. Rasband   
  Elder Gary E. Stevenson   
  Anh Cả Dale G. Renlund   
Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Giáo Đoàn watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  President Russell M. Nelson   
  Elder Gregory A. Schwitzer   
  Anh Cả Claudio R. M. Costa   
There is Sunshine in My Soul Today Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

  Chủ Tịch Henry B. Eyring   
The Spirit of God Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watch 
Praise the Lord with Heart and Voice Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
Our God Is a God of Love Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
  Anh Cả D. Todd Christofferson   
  Devin G. Durrant   
  Elder Von G. Keetch   
  Carole M. Stephens   
Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn
  Elder Allen D. Haynie   
  Elder Kim B. Clark   
  Anh Cả Koichi Aoyagi   
Put Your Shoulder to the Wheel Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle
  Anh Cả David A. Bednar   
Hãy Yêu Thương Nhau Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle