ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
If I Listen with My Heart Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Tôi Sẽ Mang Ánh Sáng Phúc Âm vào Nhà Mình Bài của Jean B. Bingham watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đức Thầy Chữa Lành Bài của Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hỡi Các Chị Em Phụ Nữ trong Si Ôn, Hãy Đứng Lên trong Sức Mạnh Bài của Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Tầng Lầu Thứ Tư, Cánh Cửa Cuối Cùng Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống Giáo Đoàn   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đẹp Thay Công Việc của Chúa Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
With Songs of Praise Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Ôi Vĩ Đại Thay Kế Hoạch của Thượng Đế Chúng Ta! Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
“Hãy Đến Mà Theo Ta” bằng cách Thực Hành Tình Yêu Thương và Sự Phục Vụ như Người Ky Tô Hữu Bài của Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ước Muốn Chân Thành của Tâm Hồn Bài của Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Giáo Đoàn   
“Ta Sẽ Dựng Lên Một Vị Tiên Kiến Chọn Lọc” Bài của Anh Cả Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúa Giê Su Ky Tô Dạy Chúng Ta Cầu Nguyện Bài của Anh Cả Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Có Là Người Đủ Tốt để Vào Được Thượng Thiên Giới Không? Bài của Anh Cả J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Take Time to be Holy Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Làm Nhân Chứng cho Thượng Đế Bài của Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Henry B. Eyring trình bày watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

phép báp têm Combined Choir from From Missionary Training Center   
Quả Cảm trong Chứng Ngôn về Chúa Giê Su Bài của Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nhìn vào Sách, Tin Cậy vào Chúa Bài của Anh Cả Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Called to Serve Giáo Đoàn   
“Ở trong Sự Yêu Thương Ta” Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Vì Sự Phát Triển và Việc Học Tập của Phần Thuộc Linh Chúng Ta Bài của Anh Cả W. Mark Bassett watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Hăng Say vì Đấng Ky Tô Bài của Anh Cả Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Chia Sẻ Phúc Âm Phục Hồi Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hope of Israel Combined Choir from From Missionary Training Center   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ye Elders of Israel Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Giờ Có Mến Yêu trong Nhà Tôi Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Những Người Đại Diện của Giáo Hội Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Có Quyền Năng trong Sách Mặc Môn Bài của Anh Cả LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng Giáo Đoàn   
Học Hỏi từ An Ma và A Mu Léc Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Để Kẻ Ấy Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Nguyên Tắc và Những Lời Hứa Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

You Can Make the Pathway Bright Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

My Redeemer Lives Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
In Hymns of Praise Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Con Đường Hoàn Hảo Dẫn đến Hạnh Phúc Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Niềm Vui và Sự Sống Còn của Phần Thuộc Linh Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

On This Day of Joy and Gladness Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Tiệc Thánh Có Thể Giúp Chúng Ta Trở Nên Thánh Thiện Bài của Anh Cả Peter F. Meurs watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Kế Hoạch Cứu Chuộc Vĩ Đại Bài của Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Là Con Đức Chúa Cha Giáo Đoàn   
Chúng Tôi Đi theo Ai? Bài của Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Phước Lành của Sự Thờ Phượng Bài của Giám Trợ Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Vị Quan Án Công Bình Bài của Anh Cả Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

My Heavenly Father Loves Me Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Lòng Biết Ơn Vào Ngày Sa Bát Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, Ye Thankful People, Come Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Oh Say, What Is Truth? Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Ví Bằng Các Ngươi Biết Ta” Bài của Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giáo Lý của Đấng Ky Tô Bài của Brian K. Ashton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phục Vụ Bài của Anh Cả Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cao Trên Đỉnh Núi Giáo Đoàn   
E Ngươi Quên Bài của Anh Cả Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thượng Đế Sẽ Lau Hết Nước Mắt Bài của Anh Cả Evan A. Schmutz watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Không Có Niềm Vui Nào Lớn Hơn Việc Biết Rằng Con Cái Chúng Ta Biết Đấng Cứu Rỗi Bài của Anh Cả K. Brett Nattress watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I'll Follow Him in Faith Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Sự Hối Cải: Một Sự Chọn Lựa Đáng Mừng Bài của Anh Cả Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle