ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
Download
close

Tải Xuống

 

Văn Bản

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Trung Ương của Phụ Nữ

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Làm Tràn Đầy Nhà Chúng Ta với Ánh Sáng và Lẽ Thật Bài của Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Gia Đình Là do Thượng Đế Quy Định Bài của Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Gia Đình Là do Thượng Đế Quy Định Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Những Người Bênh Vực cho Bản Tuyên Ngôn về Gia Đình Bài của Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Thánh Ca Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng An Ủi Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Guide Us, O Thou Great Jehovah Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Glory to God on High Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Há Chẳng Phải Là Sự Kiêng Ăn Mà Ta Chọn Lựa Hay Sao?” Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Have I Done Any Good Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Kế Hoạch Hạnh Phúc Bài của Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúng Ta Sẽ Cùng Thăng Tiến Bài của Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cao Trên Đỉnh Núi Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chuyện Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chọn để Tin Bài của Anh Cả L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come Unto Jesus Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tại Sao Hôn Nhân và Gia Đình Là Quan Trọng—Ở Khắp Nơi trên Thế Giới Bài của Anh Cả L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Believe in Christ Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Praise to the Lord, the Almighty Ca Đoàn Phối Hợp từ Các Giáo Khu dành cho Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân (YSA) ở các Quận Hạt Davis và Weber watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đọc watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2014 Do Kevin R. Jergensen đọc watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2014 Do Brook P. Hales đọc watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Lòng Cảm Kích Vô Cùng” Ca Đoàn Phối Hợp từ Các Giáo Khu dành cho Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân (YSA) ở các Quận Hạt Davis và Weber watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Vậy Nên Họ Đã Nén Được Cơn Sợ Hãi Bài của Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tại Sao Chúng Ta Phải Kết Hôn và Có Gia Đình Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Âm Nhạc của Phúc Âm Bài của Anh Cả Wilford W. Andersen  listenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

Các Thánh Hữu Ngày Sau Tiếp Tục Cố Gắng Bài của Anh Cả Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thực Sự Tốt Bụng và Không Gian Xảo Bài của Anh Cả Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúa Là Sự Sáng của Tôi Bài của Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Ca Đoàn Phối Hợp từ Các Giáo Khu dành cho Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân (YSA) ở các Quận Hạt Davis và Weber watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

For the Strength of the Hills Ca Đoàn Chức Tư Tế từ trường Brigham Young University watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

On This Day of Joy and Gladness Ca Đoàn Chức Tư Tế từ trường Brigham Young University watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thế Hệ Cao Quý Nhất của Các Thành Niên Trẻ Tuổi Bài của Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Vâng, Chúng Ta Có Thể và Sẽ Thắng! Bài của Anh Cả Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Vai Trò Làm Cha—Số Mệnh Vĩnh Cửu của Chúng Ta Bài của Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hark, All Ye Nations! Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Có Lòng Chân Thật Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chức Tư Tế và Sự Cầu Nguyện Cá Nhân Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chức Tư Tế—một Ân Tứ Thiêng Liêng Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Master, the Tempest Is Raging Ca Đoàn Chức Tư Tế từ trường Brigham Young University watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngài Phục Sinh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Consider the Lilies Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Phước Lành của Đền Thờ Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Củng Cố Lại Đức Tin Bài của Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Kiếm Chúa Bài của Anh Cả José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phúc Âm Vẫn Còn Tuyệt Vời với Các Anh Chị Em Chứ? Bài của Giám Trợ Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chờ Người Con Trai Hoang Phí Bài của Anh Cả Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nơi Có Công Lý, Tình Yêu Thương và Lòng Thương Xót Liên Kết Với Nhau Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúa Giê Su Đã Phục Sinh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ân Tứ về Ân Điển Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngày Nay Chúa Phục Sinh Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

My Redeemer Lives Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

He Sent His Son Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Gìn Giữ Quyền Tự Quyết, Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo Bài của Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ở Cạnh Bên Cây Ấy Bài của Anh Cả Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Viễn Cảnh Vĩnh Cửu của Phúc Âm Bài của Anh Cả Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, O Thou King of Kings Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nước Cha Được Đến Bài của Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nếu Ta Chịu Trách Nhiệm Bài của Anh Cả Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tell Me the Stories of Jesus Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Sanh Sản, Thêm Nhiều, Hãy Làm cho Đất Phục Tùng Bài của Anh Cả Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngày Sa Bát Là Ngày Vui Thích Bài của Anh Cả Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lord, I Would Follow Thee Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh