ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Have I Done Any Good Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

When We Were Strangers Phần Trình Bày bằng Video watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Thánh Ca Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngài Phán Bảo Chúng Ta Phải Giúp Làm Công Việc của Ngài Bài của Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đẹp Thay Công Việc của Chúa Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chúng Ta Phải Làm Chi? Bài của Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Was a Stranger: Love One Another Phần Trình Bày bằng Video watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Ta Là Khách Lạ” Bài của Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đi Cùng Với Ta Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Đặt Sự Tin Cậy vào Thánh Linh là Đấng Dẫn Dắt Làm Điều Tốt Lành Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

More Holiness Give Me Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Feel My Savior’s Love Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nơi Nào Có Hai Hoặc Ba Người Nhóm Lại Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

Ân Tứ Hướng Dẫn của Một Đứa Trẻ Bài của Mary R. Durham watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Là Con của Thượng Đế Bài của Anh Cả Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Secret Prayer Giáo Đoàn watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Chìa Khóa và Thẩm Quyền của Chức Tư Tế Ở Đâu? Bài của Anh Cả Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tác Dụng Chữa Lành của Sự Tha Thứ Bài của Anh Cả Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ngươi Hãy Khiêm Nhường Bài của Anh Cả Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Lord My Pasture Will Prepare Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
“Để Ta Có Thể Thu Hút Tất Cả Mọi Người Đến cùng Ta” Bài của Anh Cả Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Phước Nguyện Từ Trời Xin Chảy vào Lòng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đọc watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2015 Do Kevin R. Jergensen đọc watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2015 Do Brook P. Hales đọc watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Israel, Israel, God Is Calling Combined Choir from BYU-Idaho   
Cùng Đứng với Các Vị Lãnh Đạo của Giáo Hội Bài của Anh Cả Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

“Hễ Ai … Tiếp Con Trẻ Nầy, Tức Là Tiếp Ta” Bài của Anh Cả Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng Giáo Đoàn   
Đi Giải Cứu: Chúng Ta Có Thể Làm Điều Đó Được Bài của Anh Cả Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nơi Chốn Thiêng Liêng của Sự Phục Hồi Bài của Anh Cả Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Luôn Luôn Được Xá Miễn Các Tội Lỗi của Mình Bài của Anh Cả David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Hội Đồng Gia Đình By Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Lòng Cảm Kích Vô Cùng Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Cái Giá của Quyền Năng Chức Tư Tế Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Các Vị Lãnh Đạo Tài Giỏi Nhất Là Những Người Tuân Theo Chính Xác Nhất Bài của Stephen W. Owen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, O Thou King of Kings Giáo Đoàn   
Lời Khen Ngợi Những Người Bảo Vệ Gìn Giữ Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Gia Đình Vĩnh Cửu Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Một Trách Nhiệm Thiêng Liêng Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Let Zion in Her Beauty Rise Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
The Morning Breaks Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
I Will Follow God’s Plan Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Những Sự Lựa Chọn Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

You Can Make the Pathway Bright Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Tôi Có Tin Không? Bài của Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Một Khuôn Mẫu Bình An Bài của Giám Trợ Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn   
Những Người Cha Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Tưởng Tượng Mình ở trong Đền Thờ Bài của Anh Cả Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Press Forward, Saints Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Ngài Sẽ Vác Ta lên Vai Ngài và Mang Ta Về Nhà Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

O Thou Rock of Our Salvation Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Praise to the Lord, the Almighty Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
For I Am Called by Thy Name Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Đức Thánh Linh Bài của Anh Cả Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Luôn Luôn Tưởng Nhớ Tới Ngài Bài của Anh Cả Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Nơi Dung Thân khỏi Cơn Bão Tố Bài của Anh Cả Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Guide Us, O Thou Great Jehovah Giáo Đoàn   
Tương Phản trong Mọi Sự Việc Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Quyền Năng của Sự Tin Kính Bài của Anh Cả Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Và Sẽ Không Có Sự Chết Nữa Bài của Anh Cả Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
Ngày Mai Đức Giê Hô Va Sẽ Làm Những Việc Lạ Lùng Giữa Các Ngươi Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting