FUNDA  BukelaMamelaShicilelaKhuphela

Saturday Morning Session

    
Esizisola ngako nesizimisele ngako NguMongameli Dieter F. Uchtdorf   print
FUNDA  BukelaMamelaShicilelaKhuphela

Sunday Morning Session

    
Cingisisa NgeeNtsikelelo NguMongameli Thomas S. Monson   print