FUNDA  BukaLalelaShicilelaLayisha

Saturday Morning Session

    
Wokuzisola kanye nokubeka Izinqumo Ngu Mongameli uDieter  F. Uchtdorf   print
FUNDA  BukaLalelaShicilelaLayisha

Sunday Morning Session

    
Cabanga Ngezibusiso NguMongameli uThomas  S. Monson   print