ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

watch
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຕີ​ສາມັນ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Have I Done Any Good? ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

When We Were Strangers ການສາຍວິດີໂອ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ເພງ​ປະສົມ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພຣະອົງຂໍໃຫ້ເຮົາເປັນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ໂດຍ ແຊໂຣ ເອ ເອສ໌ປລິນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sweet Is the Work ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ? ໂດຍ ແນວ ແອັຟ ແມຣິອອດ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Was a Stranger: Love One Another ການສາຍວິດີໂອ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

“ເຮົາເປັນແຂກບ້ານ” ໂດຍ ລິນດາ ເຄ ເບີຕັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Follow Me Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະວິນຍານນັ້ນ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເຮັດຄວາມດີ ໂດຍ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

More Holiness Give Me ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ເສົາ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Ye Children of the Lord ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Feel My Savior's Love ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ບ່ອນໃດທີສອງ ຫລື ສາມຄົນມາເຕົ້າໂຮມກັນ ໂດຍ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂອງປະທານທີ່ນຳທາງເດັກ ໂດຍ ແມຣີ ອາ ເດີແຮມ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເຮົາ ເປັນ ລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ແອວເດີ ດອນໂນ ແອວ ຮອນສ໌ຕຣຳ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Secret Prayer ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍກະແຈ ແລະ ສິດອຳນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດຢູ່ໃສ? ໂດຍ ແອວເດີ ແກຣີ ອີ ສະຕີບເວັນສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຫວ້ານຢາແຫ່ງການໃຫ້ອະໄພ ໂດຍ ແອວເດີ ເຄວິນ ອາ ດັງກັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົ່ງຖ່ອມຕົວ ໂດຍ ແອວເດີ ສະຕີບເວັນ ອີ ສະໂນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

The Lord My Pasture Will Prepare ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
“ເພື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຊັກນຳຄົນທັງຫລາຍມາຫາເຮົາ” ໂດຍ ແອວເດີ ແດວ ຈີ ເຣັນລັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Thou Fount of Every Blessing ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ເສົາ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sing Praise to Him Combined Choir from BYU-Idaho   
​​​ການສະໜັບສະ​ໜູນ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ປະທານ​ດີ​ເດີ ​ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນກກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ, ປີ 2015 ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ​ເຄວິນ ອາ ​ເຈີ​ເຈັນ​ເຊັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການລາຍ​ງານ​ສະຖິຕິ, ປີ 2015 ​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ບຣຸກ ພີ ​​​ແຮວສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Israel, Israel, God Is Calling Combined Choir from BYU-Idaho   
ການຢືນ​ຄຽງ​ຂ້າງ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຣອນ​ໂນ ​ເອ ​ແຣັດສ໌​ແບນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

“ຜູ້ໃດ​ທີ່ຕ້ອນ​ຮັບ​ພວກເຂົາ, ຜູ້ນັ້ນ​ກໍ​ຕ້ອນຮັບ​ເຮົາ” ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ນຽວ ​ແອວ ​ແອນ​ເດີ​ເຊັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Now Let Us Rejoice ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
ໄປ​ຊ່ວຍ​ກູ້: ເຮົາ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ນີ້ໄດ້ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເມີ​ວິນ ບີ ອາ​ນົນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ສະຖານທີ່​ສັກສິດ​ຂອງການ​ຟື້ນ​ຟູ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ແຈ​ໂຣ ມາ​ຊາ​ກາ​ດີ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​​ການ​ປົດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກທ່ານ​ຈະ​ມີ​ຢູ່ສະ​ເໝີ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​​ເດ​ວິດ ​ເອ ​ແບ໊ດນາ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ສະພາ​ຄອບຄົວ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ເອັມ ຣະ​ໂຊ ບາ​ເລີດ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from BYU-Idaho   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

​ກອງ​ປະຊຸມພາກຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ສາມັນ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

In Hymns of Praise Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
I Stand All Amazed Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
ຄຸນຄ່າແຫ່ງອຳນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ ໂດຍ ປະທານ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຄືຜູ້ຕິດຕາມທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍ ສະຕີບເວັນ ດັບເບິນຢູ ໂອເວັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, O Thou King of Kings ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
ໃນການສັນລະເສີນຄົນທີ່ຊ່ວຍກູ້ ໂດຍ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຄອບຄົວນິລັນດອນ ໂດຍ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ສັກສິດ ໂດຍ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Redeemer of Israel Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາ​ທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Let Zion in Her Beauty Rise ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
The Morning Breaks ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
I Will Follow God's Plan ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ການເລືອກ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

You Can Make the Pathway Bright ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
​ເຮົາ​ເຊື່ອຢູ່​ບໍ? ​ໂດຍ ບອນ​ນີ ແອວ ​ໂອ​ສະກາ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ແບບ​ແຜນ​ສຳລັບ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ສຸກ ​ໂດຍ ອະທິການ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ຄຣິສ​ໂຕ​ເຟີ ວາ​ແດວ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Rejoice, the Lord Is King! ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
ພໍ່​ທັງຫລາຍ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສ​ໂຕ​ເຟີ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ມອງ​ເຫັນ​ຕົວ​ເອງ​ໃນ​ພຣະ​ວິຫານ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຄວນ​ຕິນ ແອວ ຄຸກ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Press Forward, Saints ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ພຣະອົງ​ຈະ​ຍົກ​ທ່ານ​ໃສ່​ບ່າ​ຂອງ​ຕົນ ​ແລະ ​ແບກ​ທ່ານ​ກັບ​ບ້ານ ​ໂດຍ ປະທານ​ດີ​ເດີ ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

O Thou Rock of Our Salvation ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາ​ທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Praise to the Lord, the Almighty ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
For I Am Called by Thy Name ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ໂດຍ ແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ລະນຶກເຖິງພຣະອົງຕະຫລອດເວລາ ໂດຍ ແອວເດີ ແກຣິດ ດັບເບິນຢູ ກອງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ບ່ອນຫລົບໄພຈາກພະຍຸ ໂດຍ ແອວເດີ ແພທຣິກ ຄີໂຣນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Guide Us, O Thou Great Jehovah ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຮ່ວມ   
ການກົງກັນຂ້າມໃນທຸກຢ່າງ ໂດຍ ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ອຳນາດຂອງຄວາມເປັນເໝືອນພຣະເຈົ້າ ໂດຍ ແອວເດີ ເຄັນ ແອັຟ ຣິເຈີດສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍ ແອວເດີ ພອລ໌ ວີ ຈອນສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

The Day Dawn Is Breaking The Day Dawn Is Breaking   
ມື້ອື່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດການອັດສະຈັນໃນທ່າມກາງພວກເຈົ້າ ໂດຍ ແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting