ฝ่ายประธานสูงสุด

โควรัมอัครสาวกสิบสอง

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

    โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

    ฝ่ายอธิการควบคุม

       องค์การช่วยสามัญ