Thawj Pawg Thawj Tswj Hwm

Pawg Kaum Ob tug Thwj Tim

    Xya Caum Pawg Thawj Tswj Hwm

       Tej Pawg ntawm Pawg Xya Caum

          Pawg Thawj Npis Sov

             Cov Tuam Koom Haum Pab