Vatungamiri Vekutanga

Chikwata chevaneGumi neVaviri

    Vatungamiri veMakumi Manomwe

       Zvikwata zveMakumi Manomwe

          Mabhishopi Anotungamira

             Zvikwata Zvikuru