Boporesidente jwa Ntlha

Khoramo ya ba Lesome le Bobedi

    Boporesidente jwa ba Masome a Supa

       Dikhoramo tsa Ba Masome a Supa

          Mobishopo yo o Eteletseng

             Bathusi ba Kakaretso