UbuMongameli BokuQala

IQumrhu LabaShumi Elinesibini

    UBongameli BamaShumi Asixhenxe

       AmaQumrhu WamaShumi Asixhenxe

          Iinkokheli Ezongameleyo

             AmaQumrhu Ajikelele