UbuMongameli Bokuqala

UmGwamanda wabaliShumi namBili.

    UbuMongameli wabangamaShumi ayisiKhombisa

       ImiGwamanda yabangamaShumi ayisiKhombisa

          UbuBhishobhi obuNgamelayo

             Izinhlangano Ezisizayo Jikelele