Առաջին Նախագահություն

Տասներկուսի Քվորում

Յոթանասունի Նախագահություն

Յոթանասունի Քվորումներ

Նախագահող Եպիսկոպոսություն

Գերագույն օժանդակ կազմակերպություններ