ຝ່າຍປະທານສູງສຸດ

ສະ​ພາ​ອັກ​ຄະ​ສາ​ວົກ​ສິບ​ສອງ

ຝ່າຍ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສາ​ວົກ​ເຈັດ​ສິບ

ສະ​ພາ​ສາ​ວົກ​ເຈັດ​ສິບ

ຝ່າຍ​ອະ​ທິ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ

ອົງ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ສາມັນ