ฝ่ายประธานสูงสุด

โควรัมอัครสาวกสิบสอง

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ฝ่ายอธิการควบคุม

องค์การช่วยสามัญ