គណៈ​ប្រធាន​ទី​មួយ

កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​ដប់​ពីរ​នាក់

គណៈប្រធាន​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់

កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់

គណៈប៊ីស្សព​ជា​អធិបតី

អង្គការ​ជំនួយ​ទូទៅ