• โอกาสให้ทำดี

    • ภาคเช้าวันเสาร์

    วิธีของพระเจ้าในการช่วยคนตกทุกข์ได้ยากทางโลกมักเรียกร้องให้ผู้คนอุทิศถวายตนเองและสิ่งที่มีด้วยความรักแด่พระผู้เป็นเจ้าและงานของพระองค์

  • ประจักษ์พยานที่มีชีวิต

    • การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

    ประจักษ์พยานเรียกร้องการบำรุงเลี้ยงโดยการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา ความหิวโหยพระคำของพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์ และการเชื่อฟังความจริงที่เราได้รับ

  • All General Conference talks by Henry B. Eyring