นำเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

นำเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

3 คำปราศรัย