โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

2 คำปราศรัย
 • โอกาสให้ทำดี

  • ภาคเช้าวันเสาร์

  วิธีของพระเจ้าในการช่วยคนตกทุกข์ได้ยากทางโลกมักเรียกร้องให้ผู้คนอุทิศถวายตนเองและสิ่งที่มีด้วยความรักแด่พระผู้เป็นเจ้าและงานของพระองค์

 • ประจักษ์พยานที่มีชีวิต

  • การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

  ประจักษ์พยานเรียกร้องการบำรุงเลี้ยงโดยการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา ความหิวโหยพระคำของพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์ และการเชื่อฟังความจริงที่เราได้รับ

 • คำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญทั้งหมดโดย Henry B. Eyring