• Chaar Padwiyaan

    • Purohiti Sabha

    Main chaar padwiyaan bataaunga … woh padwi jo hamein apni vyaktigat bhumikaaen batlaaenge Parmeshwar ke anant yojna mein aur hamara sambhaavna purohiti rakhne waale ke rup mein.

  • Tumhara Ghar Tak ka Ashcharyejanak Safar

    • General Young Women Meeting

    Jab tum apne pyare Pita ke nakshe ko khushi se istemaal karo jo usne tumhare safar ke liye taeyaar kiya hai, yah tumhe pavitra sthaanon tak pahunchaega aur tum apne anant sambhaavna tak pahunchoge.

  • All General Conference talks by Dieter F. Uchtdorf