President Dieter F. Uchtdorf dwara

President Dieter F. Uchtdorf dwara

2 Bhaashanein
 • Chaar Padwiyaan

  • Purohiti Sabha

  Main chaar padwiyaan bataaunga … woh padwi jo hamein apni vyaktigat bhumikaaen batlaaenge Parmeshwar ke anant yojna mein aur hamara sambhaavna purohiti rakhne waale ke rup mein.

 • Tumhara Ghar Tak ka Ashcharyejanak Safar

  • General Young Women Meeting

  Jab tum apne pyare Pita ke nakshe ko khushi se istemaal karo jo usne tumhare safar ke liye taeyaar kiya hai, yah tumhe pavitra sthaanon tak pahunchaega aur tum apne anant sambhaavna tak pahunchoge.

 • Sabhi Maha Sammelan bhaashan Dieter F. Uchtdorf