Առաջին Նախագահություն

Տասներկուսի Քվորում

Յոթանասունի Նախագահություն

Յոթանասունի Քվորումներ

Նախագահող Եպիսկոպոսություն

        Գերագույն օժանդակ կազմակերպություններ