Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Nhóm Túc Số Mười Hai

Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi

Các Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa

Các Tổ Chức Bổ Trợ Trung Ương